Vedtekter

Følgende vedtekter ble vedtatt på generalforsamlingen 29. mars 2008 med endringer av 21. mars 2009.

Ønskebarns vedtekter

Denne versjonen av vedtektene erstatter Foreningen for Ufrivillig Barnløse (FUB) sine vedtekter vedtatt på generalforsamlingen 6. mars 1993 med endringer av 9. mars 1996, 10. mars 2001, 15. mars 2003 og 13. mars 2004.

§1 Navn

Foreningens navn er Ønskebarn, Norsk forening for fertilitet og barnløshet.

§2 Formål

Foreningens formål er å være talerør og støttespiller for ufrivillig barnløse og alle som strever og har strevd med å få egenfødte eller adopterte barn.

§3 Medlemskap

 1. Medlemskap er åpent for enhver som støtter foreningens formål jfr §2. Medlem er den som har betalt kontingent. Det skilles mellom aktive medlemmer, æresmedlemmer, støttemedlemmer og tidligere inngåtte livsvarige medlemsskap.
 2. Et medlem som ikke har betalt kontingenten etter purring kan strykes fra medlemslisten.
 3. Har et medlem opptrådt i strid med foreningens formål jfr §2, kan vedkommende suspenderes av sentralstyret fram til førstkommende generalforsamling. Sentralstyret kan også oppheve suspensjonen. Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall av avgitte stemmer på generalforsamlingen beslutte å ekskludere vedkommende fra foreningen. Stemmegivning skal være skriftlig. Eksklusjonen kan være tidsbegrenset. Ekskludert medlem kan gjenopptas av generalforsamlingen med 2/3 flertall av avgitte stemmer på generalforsamlingen.
 4. Opplysninger som sentralstyret får om det enkelte medlem, er underlagt taushetsplikt.

§4 Organisasjon

Foreningens øverste ledelse utgjøres av generalforsamlingen (§5) og utøves av sentralstyret (§6). Det kan etableres lokalavdelinger (§7). Foreningens sekretariat (§8) står for daglig drift og utfører oppgaver etter fullmakt eller pålegg fra sentralstyret og generalforsamlingen.

§5 Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste organ.
 2. Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av mars hvert år, og skal kunngjøres i medlemsbladet og på foreningens hjemmesider senest to måneder før den avholdes.
 3. Forslag som ønskes satt på dagsorden må være sentralstyret i hende senest fire uker før generalforsamlingen avholdes.  Sentralstyret kan avgjøre om senere innkomne forslag likevel bør tas opp til behandling. Innkallelse med dagsorden og innkomne forslag sendes ut til medlemmene senest to uker før generalforsamlingen avholdes.
 4. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt.
 5. Stemmerett har medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år senest én uke før generalforsamlingen. Vanlig medlemsskap gir to stemmer. Æresmedlemmer og livsvarige medlemmer har én stemme. Støttemedlemsskap gir ikke stemmerett. Medlemsskap gir rett til å stemme ved fremleggelse av fullmakt. Møtende medlem kan fremlegge fullmakt på inntil fire stemmer.

Generalforsamlingen skal i tillegg til saker som kan behandles etter andre paragrafer behandle:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap
 3. Budsjett
 4. Fastsettelse av medlemskontingent
 5. Valg av valgkomité
 6. Valg av styre
 7. Oppnevning av revisor
 8. Innkomne forslag

Vedtak fattes, med unntak av saker jfr §3 og §§12-14, med alminnelig flertall av avgitte stemmer på generalforsamlingen. Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer. Står stemmetallet likt, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

Det skal være skriftlig votering dersom det blir satt fram krav om det. Generalforsamlingen kan beslutte at enkelte saker unntas offentligheten.

Vedtak og beslutninger skal protokollføres.

§6 Sentralstyret

 1. Foreningens sentralstyre skal bestå av en leder, en nestleder og en ansvarlig for foreningens hjemmesider. I tillegg skal det velges minst tre styremedlemmer, det totale antall styremedlemmer skal ikke overstige ti personer. Det bør også velges inntil fire varamedlemmer.
 2. Leder og nestleder velges enkeltvis, for en periode på to år, ved at leder velges det ene året og nestleder det påfølgende året. Ved suppleringsvalg på leder, helholdsvis nestleder, er valgperioden ett år. De øvrige sentralstyremedlemmene velges for ett år, og sentralstyret kan forøvrig konstituere seg selv.
 3. Sentralstyret er beslutningsdyktig når halvparten, og minst fire, av sentralstyrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

Sentralstyrets ansvar:

 1. Lede foreningens virksomhet mellom generalforsamlingene, og ta opp enhver sak som det anser tjenlig til fremme av foreningens formål.
 2. Ansette og avsette daglig leder.
 3. Fastsette retningslinjer, instrukser og vilkår for sekretariatets arbeid.
 4. Fastsette styreinstruks for den praktiske gjennomføringen av styrearbeid.
 5. Forvalte foreningens midler og utarbeide budsjetter.
 6. Forberede og kalle inn til generalforsamling, og sette opp dagsorden.
 7. Utføre generalforsamlingens beslutninger.
 8. Opprette og nedlegge utvalg.
 9. Fastsette retningslinjer for lokalavdelinger.
 10. Fastsette regler for foreningens hjemmesider og debattforum.
 11. Sentralstyret kan delegere arbeidsoppgaver til ad hoc grupper, daglig leder, lokalavdelinger, sekretariat og utvalg.

§7 Lokalavdelinger

Det kan i samråd med sentralstyret etableres og drives lokalforeninger. Disse er underlagt general-forsamlingen og sentralstyret. Lokalforeningen skal bruke foreningens navn med tilføyelse av «avdeling» og navn på det området den dekker. Lokalforeningen skal drive sin virksomhet innenfor rammene av foreningens vedtekter og «retningslinjer for lokalforeninger», men står ellers fritt i utformingen av driften.

§8 Sekretariat

 1. Sekretariatet har ansvaret for foreningens drift. Det arbeider innenfor de rammer som utgjøres av foreningens vedtekter, generelle retningslinjer og vedtak. Sekretariatet utfører også andre forenings-oppgaver etter pålegg og fullmakt fra sentralstyret og generalforsmalingen og er medansvarlig for ivaretakelse av foreningens målsetting og interesser.
 2. Daglig leder har det overordnede ansvar for sekretariatets arbeid.
 3. Daglig leder har møte-, forslags- og talerett på sentralstyrets møter og på generalforsamlingen.

§9 Medlemsblad

Medlemsbladet er organ for foreningen. Sentralstyret utpeker en ansvarlig redaktør. Redaktøren står fritt i sitt arbeid, men er ansvarlig overfor sentralstyret, og skal følge de retningslinjer som er gitt av sentralstyret og generalforsamlingen.

§10 Nettsider

 1. Nettsidene er organ for foreningen. Den ansvarlige for foreningens hjemmesider er medlem av sentralstyret. Denne står fritt i sitt arbeid, men er ansvarlig overfor resten av sentralstyret, og skal følge de retningslinjer som er gitt av sentralstyret og generalforsamlingen.
 2. Ansvarlig for hjemmesidene kan utestenge brukere av internettforum ved brudd på de til enhver tid gjeldende regler for foreningens hjemmesider og debattforum.

§11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling for å behandle en bestemt sak skal sammenkalles når ett styremedlem krever det, eller når skriftlig krav foreligger fra 10 medlemmer. Møtet skal gjennomføres innen to måneder etter at kravet er framsatt. Innkalling med dagsorden sendes ut senest to uker før møtet avholdes.

§12 Utmerkelser

Personer som har gjort en særlig verdifull innsats for foreningens formål kan utnevnes til æresmedlem av foreningen. Utnevnelsen kan bare skje på generalforsamlingen etter forslag fra sentralstyret og krever minst 2/3 flertall av avgitte stemmer på generalforsamlingen.

§13 Vedtektsendringer

 1. Forslag om vedtektsendringer må være sentralstyret i hende innen årsskiftet, og bli sendt medlemmene senest to uker før generalforsamlingen.
 2. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer på generalforsamlingen.

§14 Oppløsning/fusjon

 1. Forslag om fusjon eller oppløsning av foreningen behandles av generalforsamlingen, hvor det kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer på generalforsamlingen for å bli vedtatt.
 2. I tilfelle oppløsning skal generalforsamlingen anvende foreningens midler i samsvar med foreningens formål jfr §2.

Drevet med EasyPublish CMS