Årsberetninger

Årsberetningene redegjør for alle forhold som er viktige for å bedømme Ønskebarns situasjon og forutsetninger for videre drift.

Ønskebarns årsberetning for 2009

Sentralstyrets og administrasjonens årsberetning for 2009.

Hjemmesiden – www.onskebarn.no

2008 har vært ett ganske ”rolig” år, og vi har hatt websidene liggende hos samme leverandør gjennom hele året. På forumet har vi fått opp ekspertforum igjen med eksperter fra adopsjonsforening, leger og alternative behandlere. Vi har brukt den siste delen av 2008 på å se oss om etter løsninger som gjør integrasjonen mellom hjemmeside og forum enklere å oppdatere med tanke på medlemmer og medlemsforum, dette vil også forenkle arbeidet for vår daglig leder fremover. Vi har inngått en intensjonsavtale og vil i begynnelsen av 2009 lansere nye hjemmesider og i tillegg flytte websidene og forumet til en egen dedikert server.

Medlemsbladet Ønskebarn

Det er også i år utgitt fire utgaver av Ønskebarn. Opplaget har ligget på ca 1100 eksemplarer. Randi Ramnefjell har vært redaktør hele året. Det ble forhandlet frem årsavtaler med hovedannonsørene, og derved sikret vi oss økonomisk dekning for årets produksjon og distribusjon av medlemsbladet. Frilansjournalist Anette Haugen leverer artikler på oppdrag til hvert nummer. Medlemsbladet lagres også som pdf-filer og kan lastes ned på Ønskebarns eget medlemsforum. Noen medlemmer velger å lese medlemsbladet kun på medlemsforum og får det derfor ikke tilsendt i posten.

Rådgivningstelefonen

I hele år har rådgivningstelefonen kun vært tilgjengelig på dagtid i den perioden daglig leder har vært på kontoret. Det har fungert tilfredsstillende. Noen innringere legger igjen beskjed på telefonsvareren og alle henvendelser blir fulgt opp. Vi ser at de fleste henvendelser som gjelder adopsjon og ufrivillig barnløshet skjer per e-post eller på nettforum. Mange av telefonhenvendelsene vi får kommer fra personer som er i en tidlig fase der de nettopp har fått vite at de har en diagnose, har tatt en beslutning om at de ønsker assistert befruktning eller at de vil søke om adopsjon. Stadig flere henvendelser dreier seg også om informasjon angående helsetjenester innenfor assistert befruktning i utlandet.

Sorgbearbeiding

Det har ikke vært startet opp noe kurs i sorgbearbeiding for ufrivillig barnløse i år. Interessen har ikke vært stor nok. De enkeltpersoner og par som har søkt hjelp har fått tilbud om individuelle samtaler med foreningens terapeut, Grete Ringdal.

Reklamefilm

Ønskebarns reklamefilm, som ble produsert i 2007, er blitt vist på TV Norge og TV2 under de ”reklamefrie dagene” i løpet av året. Disse dagene er langfredag, 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag.

Informasjonsmateriell

En ny, liten informasjonsfolder er blitt trykket opp i høst. Den inneholder informasjon om foreningen og hvordan man blir medlem i Ønskebarn. Brosjyren er blitt distribuert til klinikker, sykehus, helsestasjoner og legekontorer.

Egenandelssaken/prioriteringsdebatt

I mars ble det kjent at prinsipprogramkomiteen i Høyre foreslo å programfeste at det ikke er en menneskerettighet å få barn og at det derfor skal være full egenbetaling for assistert befruktning i Norge. Flere av styrets medlemmer deltok i den påfølgende mediedebatten, blant annet i flere radiodebatter. På Ønskebarns nettforum ble det sterke reaksjoner mot Høyre, og styret tok initiativ til å nedsette en ressursgruppe mot full egenbetaling og opprettet et lukket forum for denne. Guro Aandahl ble leder for denne ressursgruppa og jobbet tett med styret i arbeidet med å påvirke Høyres landsmøte den 25. – 27. april til å avvise forslaget fra programkomiteen. Ønskebarn tok kontakt med alle fylkessekretærene i Høyre og sendte et innspill til alle landsmøtedelegatene og redaksjonskomiteen på landsmøtet der vi argumenterte for et offentlig behandlingstilbud for infertile. Arbeidet ble kronet med seier og landsmøtet avviste programkomiteens forslag enstemmig.

Ressursgruppa mot full egenbetaling fortsatte som en ressursgruppe mot dagens høye egenandel. Målet er å jobbe mot Stortingspolitikerne og partiorganisasjonene for å få flertall for at assistert befruktning skal ha samme egenandel som andre helsetjenester. Styret har hatt kontakt med sentralt plasserte politikere som en start på dette arbeidet. Grunnet begrenset arbeidskapasitet har vi ikke fått utarbeidet et ferdig argumentasjonsnotat til dette formålet ennå, men arbeidet vil fortsette i 2009.

Styret sendte inn en grundig høringsuttalelse til forslagene til prioriteringsveiledere som kom ut av prosjektet "Riktigere prioritering i spesialisthelsetjenesten". Høringsfristen var 13. juni. Den foreslåtte veilederen for kvinnesykdommer ga ikke infertilitet rett til prioritert helsehjelp, noe vi argumenterte sterkt imot. En lav prioritering av fertilitetsbehandling har klar sammenheng med dagens egenandel, og det var derfor svært viktig å uttale seg i denne saken. Høringsuttalelsen vår førte til et tosiders oppslag i Klassekampen og en oppfølgingssak, med fokus på neglisjering av mannlig infertilitet.

Adopsjon og fosterhjem

Høsten 2007 ble det opprettet en ressursgruppe for adopsjon. Lederen av gruppen sitter i sentralstyret. Det gjør også ytterligere to medlemmer. Dette er viktig da det sørger for en god dialog med sentralstyret, og det gir kontinuitet i gruppens arbeid. De øvrige medlemmene er medlemmer fra forumet som har meldt sin interesse.
I året som har gått har det vært mange saker å gripe fatt i for å forbedre forholdene for dem som ønsker å adoptere i Norge i dag. Det skal fortsatt jobbes for å gjøre forholdene enda bedre for familier, enslige og par.
Gruppen har i løpet av året 2008 jobbet aktivt med å sette adopsjon på dagsorden og med å markere Ønskebarn som en viktig og aktuell bidragsyter i forhold til adopsjonsproblematikk.
Noen av gruppens prosjekter har vært av kortvarig karakter, mens andre har vært av mer langsiktig karakter.
I 2008 har Ønskebarn deltatt på og sendt et skriftelig bidrag til en åpen høring om adopsjon på Stortinget. Vi har vært i nær dialog med alle adopsjonsforeningene og deltatt på et møte i NAR (Norsk adopsjonsråd). Vi har sendt bidrag og innspill til flere partier på Stortinget i forbindelse med programprosessen.
Ønskebarn har vært på møte med Barne- og likestillings-ministeren, og vi har blitt invitert til og takket ja til å sitte i en referansegruppe til et adopsjonsutvalg som ministeren har opprettet for å utrede alle sider ved adopsjon i Norge.

Målet er at gruppen skal fortsette å være en pådriver og ekstraressurs for foreningens medlemmer som er i en adopsjonsprosess.
Flere av foreningens medlemmer velger å bli fosterforeldre og får gleden av å ha barn i huset gjennom fosterhjemsarbeid. Vi i foreningens styre ønsker å informere og oppmuntre våre medlemmer til å vurdere denne flotte måten å få gi omsorg til barn på. På foreningens hjemmesider har vi informasjon om dette. 

Bioteknologiloven

Ønskebarn mener eggdonasjon bør bli lovlig i Norge, og jobber for at det skal komme en lovendring i neste revisjon av Bioteknologiloven. Vi mener at det er selvfølgelig at lovenlikestiller eggdonasjon og sæddonasjon, og at det etableres et behandlingstilbud med eggdonasjon i Norge. Det har i 2008 ikke vært høring på Bioteknologiloven.Representasjon av Ønskebarn i møter med andre
  • Norden i Fokus sitt frokostseminar 30.5.08, ”Fruktbare Norden”. Guro Aandahl, Randi Ramnefjell og Cathrine Monrad Hagen representerte vår forening.
  • Møte i helsedirektoratet om samarbeidsprosjektet ” Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten”. Guro Aandahl representerte vår forening.
  • Eget møte for Ønskebarn med Barne- og likestillingsministeren Anniken Huitfeldt; Renate Kurszus, Randi Ramnefjell og Cathrine Monrad Hagen representerte vår forening.
  • Møte med Norsk adopsjonsråd; Cathrine Monrad Hagen og Renate Kurszus representerte vår forening.
  • Ønskebarn, ved Renate Kurszus og vara Christoffer R. Klyve, er med i referansegruppen til det regjeringsoppnevnte utredningsutvalget som skal foreta en gjennomgang av adopsjonsfeltet. Første møtet var november 2008, og gruppen vil fortsette sitt arbeid i 2009.

Ønskebarn i samhandling med internasjonale organisasjoner

I januar deltok daglig leder på Nordic Fertility Society’s konferanse i Oslo. Av økonomiske og tidsmessige årsaker har Ønskebarn ikke deltatt på noen internasjonale konferanser i løpet av året. Vi har likevel hatt god kontakt med iCSi (International Consumer Support for Infertility), European Infertility Alliance, Fertility Eruope og European Patients’ Forum i form av rapporter, e-post og telefon. Styret ser viktigheten av å opprettholde kontakten med utenlandske søsterforeninger og internasjonale organisasjoner. 

Utviklingstrekk for Ønskebarn

Det er mange, og stadig flere, som strever eller har strevd for å få barn. Veien fram til ønskebarnet kan bli lang og smertefull, og ønskebarnet kommer kanskje ikke på den måten en hadde forestilt seg. De fleste får heldigvis et ønskebarn i huset til slutt, mange gjennom assistert befruktning eller adopsjon, en del gjennom å bli fosterforeldre, men en del går videre i livet uten barn. Foreningen vår har vært og skal være en møteplass for alle som har et fertilitetsproblem, og gir forhåpentligvis støtte og styrke på veien videre. Sentralstyret har dette året brukt en del tid på en prosess for å formulere våre tanker om hva som bør være foreningens visjoner og mål videre. Vi vil legge fram vårt forslag til ny formålsparagraf for foreningen på generalforsamlingen 2009.Vi mener at foreningens vide nedslagsfelt burde gjenspeiles i et større antall medlemmer enn det foreningen har i dag. Vi hadde som målsetning for 2008 å øke medlemsmassen med 15 prosent, men det har vi ikke oppnådd.  

Regnskap

Økningen i driftsinntekter fra 2007 til 2008 skyldes et økt annonsesalg. Det er stadig flere av våre annonsører som ønsker en linket logo-annonse på vår nettside i tillegg til annonse i vårt medlemsblad. Kontingentinnbetaling har gått noe ned. Vi har ikke hatt inntekter fra seminarer og boksalg i år. Den totale kontingentinntekten er derfor redusert i forhold til 2007. Revisjons- og regnskapskostnader er redusert med 40.000, i forhold til 2007. Dette skyldes at vi har gått over til et nytt regnskapsfirma som vi har fått en bedre avtale med. Det ble et driftsoverskudd for foreningen på kr 107.000,- i år. Det relativt høye overskuddet skyldes delvis at nye, planlagte brosjyrer ikke ble ferdige i løpet av året. Dette prosjektet vil bli gjennomført i 2009.Driftstilskuddet fra BUFdir har økt med 20.000, og har i sin helhet gått med til å dekke deler av personalkostnadene. 

Administrativt

Daglig leder Randi Ramnefjell har arbeidet i 50 prosent stilling for Ønskebarn dette året. Kontoret er normalt betjent tirsdag, onsdag og torsdag. Foreningen leier kontorlokaler av Organisasjonen Voksne for Barn frem til 2010. Regnskapsfirmaet Kvestor Oslo avsluttet regnskapet vårt for 2007. Vårt nye regnskapsfirma, Profina AS, overtok regnskapsførselen i 2008. Revisjonsfirmaet Kjellstrup & Wiggen utfører revisjon. Daglig leder Randi Ramnefjell er kasserer for foreningen. Ønskebarn har en service- og vedlikeholdsavtale med Kaja Graff Huster for vårt medlemsregister. Frilansjournalist Anette Haugen bidrar med artikler til vårt medlemsblad. Grete Ringdal ivaretar tilbudet til medlemmene om sorgbearbeiding på timebasis.

Ønskebarns organisasjon

Medlemstall per 31.12.08 er 642, hvorav 147 er støttemedlemmer, 13 livsvarige medlemmer og seks æresmedlemmer. Antall medlemmer har i løpet av året blitt redusert med totalt 39 medlemmer. Aktive medlemmer har økt med tre. Muligheten for å tegne livsvarig medlemskap opphørte i 2006.Foreningen har i 2008 hatt kun ett gjenværende lokallag, Midt-Norge, etter at lokallaget i Rogaland formelt ble nedlagt mars 2008, etter en periode uten aktivitet. I Midt-Norge har vi høsten 2008 sett en gledelig nyrekruttering til lokallagsstyret der.  Sentralstyret fikk på generalforsamlingen 2007 fullmakt til å rekruttere nye styremedlemmer (inntil antallet i vedtektene var oppnådd), og Eirin Hongslo gikk inn som styremedlem fra januar 2008. Det ble på generalforsamlingen 2008 valgt inn ni av ti mulige styremedlemmer og ingen vara, og det ble gitt en tilsvarende fullmakt til å rekruttere i løpet av perioden. Guro Aandahl gikk inn som styremedlem fra juni 2008. Tre styremedlemmer har hatt permisjon i deler av perioden. Fram til juni var Linn Andresen sekretær. 

Sentralstyret har fra generalforsamlingen 2008 bestått av:

Ingvild Brunborg Morton, lederCathrine Monrad Hagen, nestleder, og sekretær (fra juni 2008)Margrethe Halvorsen Romnes, webmasterRenate Kurszus, leder for ressursgruppen for adopsjonLinn Andresen, styremedlem (permisjon deler av året)Sigrid Karoline Eriksen, styremedlem (permisjon deler av året)Tone Hatlelid, styremedlem (permisjon deler av året)Eirin Hongslo, styremedlemChristoffer Ringnes Klyve, styremedlemGuro Aandahl, styremedlem fra juni 2008 Som vedtatt på generalforsamlingen 2008 har kasserervervet vært ivaretatt av daglig leder Randi Ramnefjell. Det har vært avholdt tre ordinære styremøter, og to arbeidshelger hver over to dager, til sammen sju møtedager. I tillegg har styret jobbet på eget styreforum på Ønskebarns hjemmeside, noe som har redusert behovet for fysiske styremøter. 

Fortsatt drift

Sentralstyret i Ønskebarn mener det er et sterkt behov for en interesseorganisasjon for personer med fertilitetsproblem og ufrivillig barnløse i Norge og anbefaler videre drift av foreningen.Ønskebarn driver ikke virksomhet som skader miljøet. Oslo, 13. januar 2009 

ØNSKEBARN

Norsk forening for fertilitet og barnløshet Ingvild Brunborg MortonCathrine Monrad HagenMargrethe H. RomnesRenate KurszusLinn AndresenTone HatlelidSigrid K. EriksenEirin Hongslo

Christoffer Ringnes Klyve

Guro Aandahl

Drevet med EasyPublish CMS