Årsberetninger

Årsberetningene redegjør for alle forhold som er viktige for å bedømme Ønskebarns situasjon og forutsetninger for videre drift.

FUBs årsberetning for 2004

Virksomhet Foreningen for Ufrivillig Barnløse (FUB) ble stiftet i 1982. FUB er foreningen for de som strever med å få barn, for de som har akseptert at de ikke kan få barn, for de som adopterer og for de som har vært så heldige å ha fått det etterlengtede barnet

FUB er organisert som en forening med Sentralstyre i Oslo og lokalavdelinger rundt om i landet. FUB drives som en frivillig organisasjon, men med en fast ansatt administrasjonssekretær på deltid.

FUBs visjon

FUB skal være den foretrukne møteplass for alle som rammes av ufrivillig barnløshet. Det skal være vår fremste oppgave å sørge for at infertilitet blir ansett som en sykdom som kan ramme alle.

Hva gjør FUB

• FUB kjemper for at alle ufrivillig barnløse i Norge skal få tilgang på internasjonalt anerkjente behandlingsmetoder i Norge uten belastende kostnader.
• FUB arbeider for å utøve innflytelse på politiske beslutninger som angår ufrivillig barnløse.
• FUB arbeider for å øke forståelsen i samfunnet for vår pasientgruppe.
• FUB arbeider for at infertilitet blir en anerkjent som sykdom også i Norge.
• FUB hjelper ufrivillig barnløse gjennom samtaler, og gir informasjon om mulige behandlinger, fosterhjem og adopsjon.
• FUB utgir medlemsbladet Utspring 4 ganger i året, der vi skriver om saker som er av interesse for ufrivillig barnløse.
• FUB har en egen hjemmeside med nyheter og brukerforum.

Rådgivningstelefonen til FUB har vært betjent to ettermiddager i uken. FUB organiserer også samtalegrupper som er selvhjelpsgrupper hvor medlemmene kan møtes til uformelle treff, samt arrangerer seminarer. FUB har lokalavdelinger i Rogaland, Oslo/Akershus, Hordaland og Midt Norge.
Antall medlemspar pr 31. desember 2004 er 586, en liten oppgang på 18 i forhold til 2003. Foreningen har 10 livsvarige medlemskap og 6 æresmedlemmer.
Kasserer Sigrid K. Eriksen og administrasjonssekretær Randi Ramnefjell, deltok på den verdens-omspennende iCSi-konferansen i Berlin i juni. Her møttes ledere og deltakere fra pasientorganisasjoner fra hele verden. Konferansen var svært nyttig for å dele erfaringer og dra nytte av andres arbeid innenfor et felles interesseområde.
FUB har i året som gikk arbeidet med å videreutvikle vår åpne dialog med IVF-klinikkene for å ivareta våre medlemmers interesser. Vi ser på det som svært viktig å ha et godt samarbeid, samtidig som vi er klare på våre mål og interesser.

Redegjørelse for årsregnskapet i hovedtrekk

Årets driftsinntekter har ikke blitt så høye som forventet. Hovedårsaken til det er mindre utbetalt statsstøtte. Vi har for 2004 fått kr 15.000,- mindre enn vi budsjetterte med, og kr 28.000,- mindre enn i 2003.
Vi har i løpet av året engasjert regnskapsfirmaet Kvestor Vika, som har ført regnskapet for oss siste halvdel av 2004. Excel-utgaven vi brukte til regnskapsføring, var klar for utbytting, og etter å ha vurdert ulike alternativer endte vi opp med Kvestor Vika. Statsstøtte og midler fra Helse og Rehabilitering krever gode regnskap, og bruk av statsautorisert revisor. Vi bruker firmaet Kjelstrup & Wiggen AS som revisorer.
Lønnsutgiftene til administrasjonssekretæren ble noe høyere enn budsjettert, da vi har vært i en overgangsordning mellom å leie kontorhjelp fra Bjørg Fjell AS og ansettelse av administrasjonssekretær.
Videre ble ikke midlene fra Helse og Rehabilitering ført inn i budsjettet, men de er med i regnskapet, og fører til en differanse i både utgifter og inntekter på kr 550.000,-. På grunn av overgang mellom regnskap ført av kasserer og regnskap ført av Kvestor Vika AS, er det på noen poster lite samsvar mellom budsjett og regnskap.
Budsjettet for 2005 er justert i forhold til ovennevnte punkter, og er i stor grad i samsvar med faktiske tall for 2004.
Tallene for 2004 viser dessverre et lite underskudd, som i første rekke kommer av mindre statsstøtte.

Utviklingstrekk for FUB

FUB ansatte 1. august 2004 en administrasjonssekretær på deltid og har i hele 2004 fokusert sterkt på å utvikle den administrative delen av virksomheten. Dette er viktig for å kunne yte best mulig service for våre medlemmer, for fortsatt å kunne oppnå de økonomiske fordelene vi har hatt ved bl.a statsstøtte og administrere prosjektet til Sintef .
Det er et høyt antall mennesker som rammes av ufrivillig barnløshet, og foreningens vide nedslagsfelt bør gjenspeiles i foreningens størrelse i antall medlemmer. Dessverre er det ikke slik. Med våre ca 600 medlemspar ser vi at en svært liten andel av de ufrivillig barnløse organiserer seg. Økt medlemstall er viktig for foreningen for å kunne fremstå som en aktiv og seriøs pressgruppe.
Vi har nå fire lokalavdelinger og ønsker flere. Det er viktig med lokalavdelinger for å kunne følge opp medlemmene der de er og også for å rekruttere nye medlemmer.
Sentralstyret i FUB hadde i 2004 flere ubesatte styreverv og det var vanskelig å få med flere styremedlemmer til tross for vervingskampanjer gjennom hele året. Vi vil i 2005 fortsette med å rekruttere flere styremedlemmer.
I vår visjon sier vi hva vi vil være – den naturlige møteplassen for alle ufrivillig barnløse. Det er også viktig for oss at infertilitet blir anerkjent på linje med andre sykdommer. For å få til dette må vi satse på økt medlemstall og mest mulig medieomtale. Det er også viktig å samarbeide med og informere naturlige samarbeidspartnere som gynekologer, IVF-klinikker, kommuneleger og apotek.

Viktige saker i 2004

Medlemsbladet Utspring

FUB har i 2004 produsert fire nummer av Utspring. Ellen Dahl hadde redaktøransvaret for den første utgaven, og Elisabeth Kleveland har hatt redaktøransvaret for de tre siste. Marius Halvorsen har også i 2004 hatt ansvaret for setting og design av Utspring. Vi brukte trykkeriet BliZ inntil det gikk konkurs i sommer. Deretter brukte vi det nyoppstartede trykkeriet til Ellen Dahl for de to siste utgavene i 2004. Styret har gjennom året arbeidet med å finne en ny leverandør til design, setting og trykking, samt pakking av Utspring. Vi valgte Gjøvik Trykkeri som viste seg å være konkurransedyktige på pris og leveranser. Styret takker Ellen og Elisabeth for vel utførte redaktørjobber og ønsker samtidig vår nye redaktør Christina Gravås Karlsen velkommen i mars 2005.

Hjemmesiden - www.fub.no

2004 har vært et utrolig spennende år for hjemmesidene våre. Forumet vårt er stadig veldig populært. I løpet av 2004 rundet vi 1000 registrerte brukere og fikk delt opp forumet i flere underkategorier. Dagbøker ble introdusert og ble raskt veldig populært både blant prøvere og de som skal adoptere sine ønskebarn.

Ekspertforumet sliter vi fremdeles litt med, men vi er i stadig kontakt med legene og håper at aktiviteten blir bedre i løpet av våren. I løpet av 2004 fikk vi inn to nye leger til ekspertpanelet vårt: Dr Terje Sørdal fra Fertilitetsklinikken i Trondheim og Dr Karin Hallman fra Volvat. I tillegg fikk vi med to nye eksperter innen alternativ behandling: Vibeke Fjeld fra Klinikk Fjeld og Anette Heggemsnes fra Frøyaklinikken. Sammen med Hanne M. Thomassen fra Vestfold Refleksologisenter, er disse tre blant de beste på alternativ medisin innenfor barnløshet i Norge.

Vi har fremdeles en sterk økning i besøk på hjemmesidene våre, spesielt forumet. Selv med det største webhotellet hos vår webleverandør, opplever vi overforbruk hver måned. Vi har begynt å se etter nye løsninger.

World Infertility Month (WIM)

Årets markering av WIM var som alltid i juni. Vi valgte i år å markere dette med en piknik i Frognerparken. Dette arrangementet hadde dessverre liten oppslutning.
Etter tre år med markering av WIM ser vi fortsatt at dette er et ukjent og til dels ikke oppdaget konsept, verken hos de ufrivillig barnløse eller pressen. Vi trenger mer tid for finne en form for å markere WIM i Norge slik at vi kan oppnå samme suksess som de har hatt for eksempel i Sverige, Belgia og Nederland.

Rådgivningstelefonen

Fem personer fra sentralstyret og lokalforeningene i FUB har betjent rådgivningstelefon i 2004. På grunn av redusert trafikk i 2003 ble det besluttet å redusere tilbudet til to ganger i uken, slik at telefonen i 2004 har vært betjent hver mandag og torsdag ettermiddag. Fortsatt er det en del spørsmål rundt egenbetalingen, men utover det er det spørsmål om eggdonasjon, sæddonasjon, alternativ behandling, forskjellige behandlingsmetoder, og tilbud i Norge kontra utlandet.
Sentralstyret ser at det fortsatt er behov for å opprettholde denne tjenesten, selv om svært mange henvendelser går via forum på hjemmesidene våre. Vårt kontor nå er betjent to ganger i uken og det fører også til at mange henvender seg dit i åpningstiden.

Finansiering av assistert befruktning

I året som har gått har det skjedd lite i forhold til finansiering av assistert befruktning. Det politiske miljøet har, slik FUB opplever det, ikke vært mottakelig for endringer eller dialog.
FUB har arbeidet med finansiering i forhold til tilbakesetting av fryseegg. I henhold til retningslinjene fra Sosial- og Helsedirektoratet er dette inkludert i et forsøk, og skal ikke ekstrabelastes pasientene slik det gjøres på klinikkene i dag. Dette arbeidet er ikke fullført.
Den politiske interesse for saken er for tiden svært lav, og det er liten vilje til å gjøre endringer. FUB arbeider videre med å bedre finansieringsordning. Vi ser på mulige alternative løsninger i samarbeid med fagmiljøet.

Oppfølging av endringene i Bioteknologiloven

Revisjonen av ”Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi” ble vedtatt i Stortinget 18. november 2003 og gjort gyldig fra og med 01.01.2004. FUB har i 2004 fulgt opp sykehus, klinikker og departementet i forbindelse med innføring av nye behandlingsmetoder. Dette gjelder i hovedsak godkjenning av metoden operativt sæduttak (MESA/TESA) som gjør at flere norske par kan hjelpes i Norge og ikke lenger trenger å reise til utlandet for denne typen behandling.

Anonymitet for sæddonorer opphørte pr 01.01.2005. 2004 var et overgangsår for å få på plass en norske sædbanker. Det er nå opprettet en sædbank på Rikshospitalet og en i Haugesund. IVF og inseminasjonsbehandling med kjent donor starter i løpet av våren 2005 på offentlige klinikker i Norge.
FUB har arbeidet mye i forbindelse med evaluering av bioteknologiloven. Dessverre er det politiske miljøet fremdeles preget av en ubegrunnet frykt for bedrede betingelser innenfor assistert befruktning og fosterdiagnostikk. Dette er rammebetingelser FUB må arbeide innenfor, og som begrenser våre muligheter for gjennomslag for tilgang til internasjonalt anerkjente behandlingsmetoder.

Administrativt

Det ble på generalforsamlingen vedtatt at vi skulle ansette en administrasjonssekretær i FUB. Randi Ramnefjell ble ansatt 1. august. Dette har gitt oss bedre medlemsservice. Randi Ramnefjell er også involvert i alle FUBs prosjekter og deltok både på iCSi-konferansen i Berlin og møte med de skandinaviske pasientforeningene.
FUB mottok i 2004 statsstøtte på kr 85.000,-. Støtten har i sin helhet gått til å lønne administrasjons-sekretær på deltid. Fortsatt statsstøtte vil være en forutsetning for å kunne opprettholde dagens nivå på aktiviteter og service.
Høsten 2003 ble FUB kontaktet av SINTEF Helse for å få til et forskningsprosjekt om sammenhengen mellom chlamydia og infertilitet. Vi søkte og fikk tildelt kr 550.000 fra Helse og Rehabilitering som utdeler tippemidler til forskning. Av dette beløpet går kr 500.000 til SINTEF Helse. FUB får kr 50.000 for å dekke administrasjonskostnader. Vi er nå inne i år 2 av et 3-årig prosjekt. Det vil hovedsakelig være noe administrasjon og oppfølging fra FUB, mens selve forskningsprosjektet styres av SINTEF Helse.
Regnskapsfirmaet Kvestor Vika har i løpet av året overtatt føring av regnskapet vårt. Revisorfirmaet Kjellstrup & Wiggen utfører revisjon. Det er kasserer og administrasjonssekretær som følger opp disse kontaktene. Vi er trygge på at vi har kvalitetssikret regnskapsdelen for FUB ved å engasjere disse profesjonelle firmaene. Dette har ført til litt større utgifter, men vi ser det som nødvendig fordi foreningen er blitt større, har fått arbeidsgiveransvar og det stilles større krav til rapportering fra myndighetenes side for å søke og motta driftsstøtte.
Det er gledelig at det kommer flere bøker om ufrivillig barnløshet på det norske markedet. FUB er med på å lage en opplysningsbok som vil bli lansert i løpet av våren 2005. Vi gleder oss til å presentere den for våre medlemmer.

Lokalavdelinger

FUB Lokalforening Rogaland Årsberetning for 2004

Styret har i 2004 bestått av:
Nina Mæland (tidligere Kristiansen) – Leder
Janne Halseth – Sekretær
Linn Dræggevik – Nestleder og Kontaktperson
Janniche Sundt – Ansvarlig for Lokalnytt og Webb
Linda Kolstø Jespersen - Kasserer

I begynnelsen av året ble en av styremedlemmene erstattet med Janne Halseth. Første halvår gikk for det meste ut på å finne oss til rette som styre og finne ut av plikter og ansvar.

Saker vi har jobbet med i 2004:
• 1 av 5 styremedlemmer gikk av – nye ble rekruttert og opplært
• Nytt reklamemateriell ble laget og distribuert: Plakater og brosjyrer
• Vervet nye medlemmer
• Planlagt faste snakkekvelder og medlemsmøter
• Gitt ut to Lokalnytt
• Halvdagsseminar
• Skaffet nytt gratis lokale for medlemsmøter: Madla Bydelshus i Stavanger

Det ble avholdt 10 styremøter, to halvdagsseminar m/medlemsmøte og ett vanlig snakke/medlemsmøter.

På halvdagsseminaret fikk vi besøk av Dr Hausken fra Infertilitetsklinikken i Haugesund. 13 medlemmer deltok på møtet i tillegg til styret. Dr Hausken fortalte om fertilitetsavdelingen og om planene fremover. Hausken fortalte også om det nye satellitt-prosjektet som er startet. Prosjektet vil foreløpig gå over 1-2 år og går ut på at par fra Sør-Rogaland kan få utført de nødvendige ultralydundersøkelsene i Stavanger og dermed slipper å reise til Haugesund.

Det ble satt opp to medlemsmøter og fire miniseminar i løpet av 2004. Kun to ble gjennomført pga lav oppslutning. De som ble gjennomført hadde gode foredragsholdere og var veldig opplysende. Det ene miniseminaret var med Verdens barn og Adopsjonsforum, det andre var med Dr Hausken fra fertilitesavdelingen i Haugesund. Vi hadde håpet at antall deltakere ville ta seg opp, etter hvert som medlemmene blir klar over at vi har en fast møteplass og har faste møter.
Lav oppslutning på medlemsmøter og miniseminar er nå en av årsakene til at vi har besluttet å trappe ned aktiviteten. Dette er noe vi selvfølgelig er veldig skuffet over.
Vi er forundrert over at oppslutningen er så lav etter at vi har gjort en del for å synliggjøre oss.
Vi kommer nå til å konsentrere oss om å legge ut informasjon til våre medlemmer via FUBs hjemmeside, samt å avholde et miniseminar i løpet av høsten med Dr Hausken som foredragsholder.

Vi har jobbet hardt med å være tilgjengelig for medlemmene våre lokalt og fått god respons via medlemstelefonen og Rogalandsmailen. Vi har også merket at vi har fått lettere tilgjengelighet for lokal media og dermed får promotert sakene våre.

Vi har hjulpet en student på hovedfag, ved å stille oss til disposisjon med opplysninger og et TV-intervju som hun brukte på eksamen.

FUB Lokalforening Oslo og Akershus Årsberetning for 2004

Styrets sammensetning har vært slik:

Leder: Siw Ganre
Nestleder: Monica Nymoen Moum
Kasserer: Anette Mahle Gisle
Sekretær: Kristine Bielke Djupvik
Styremedlem: Merete Fougner
Styremedlem: Helle Abelvik

Lokalforeningen har 70 medlemmer som har betalt lokalavdelingskontingent. Lokalforeningen har hatt fem styremøter i løpet av året. Vi har arrangert to snakkekvelder. Snakkekveldene gir mulighet for å treffe andre i samme situasjon. I løpet av disse samlingene opplever mange støtte og forståelse for det å være i en vanskelig situasjon.
Det har vært arrangert ett miniseminar. Temaet var ’Kvalitet og antall befruktede egg ved assistert befruktning’. Seminaret ble holdt av Tom Tanbo og var svært interessant. Oppmøtet var godt, med 46 betalende.
Vi har sendt ut brev med brosjyrer til IVF-sykehusene for å informere om vårt arbeid.

FUB Lokalforening Hordaland Årsberetning for 2004

Styret har bestått av:
Leder: Hege Skilleås
Nestleder: Iris Nygård
Kasserer: Stine Dahl
Styret ble valgt ved akklamasjon på det første medlemsmøtet i 2004.

Lokalforeningen har i 2004 arrangert fem møter, tre temamøter og to "sosiale" møter. Møtene har vært åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer av FUB, og det har vært gratis adgang på alle unntatt ett temamøte der vi tok kr 20/40 (medl./ikke-medl.) i inngangspenger. Mellom 10 og 15 personer har deltatt på hvert møte. Vi har annonsert møtene på www.fub.no, med oppslag på IVF-avdelingen på Haukeland Universitetssykehus, og med utsendte invitasjoner til alle medlemmer i Hordaland.

Temamøtene har vært om:
• Parforholdet (foredragsholder fra Fana familievernkontor)
• Fosterhjem (foredragsholder fra Barnevernet i Bergen kommune)
• IVF-behandling (foredragsholder fra Haukeland Universitetssykehus)

Vi har også organisert en samtalegruppe som for tiden består av fem par, og som møtes jevnlig.
Lokalforeningen har siden oktober 2004 vært en "sovende" forening, siden to av styremedlemmene har fått barn og ikke har anledning til å holde oppe aktiviteten i foreningen. Vi har derfor heller ikke avholdt årsmøte. Vi planlegger å starte opp igjen med møter senere på våren 2005. Nå i mellomtiden er vi tilgjengelige for informasjon, og kan organisere samtalegrupper når interesserte melder seg.

FUB Lokalforening Midt-Norge Årsberetning for 2004

Styret har i 2004 bestått av:
Wenche Knoff – Leder
Merete Erlingsen – Nestleder
Ingunn Hyndøy – Sekretær
Kristin Utne – Kasserer
Torunn Olsson- Styremedlem
Cathrine Johansen - Styremedlem
Johanne Hope - Styremedlem

Vi begynte å jobbe med å starte opp lokallaget før sommerferien, og hadde vårt første styremøte i august. Vi har gratis møtelokale på St. Olavs Hospital.
Det første medlemsmøtet var i november. Dr Von During deltok.
Vi har blitt enige om å ha et nært samarbeid med St. Olavs Hospital. Vi skal prøve å arrangere et fellesmøte for alle ”førsteprøvere” hvor medlemmer fra foreningen skal være med å fortelle om egne erfaringer, og St. Olavs Hospital skal ta det praktiske. På denne måten når vi ut til mange nye medlemmer og St. Olavs Hospital får bruke våre erfaringer.
Vi er glade for at vi har fått startet en lokalavdeling i midt Norge i sommer. Det har vært utvidet kontakt med flere aktuelle pådrivere, men det har ikke ført til noe aktivitet.

Oppsummering sentralstyret

Sentralstyrets sammensetning ble delvis valgt på generalforsamlingen 15. mars 2004, og delvis på grunnlag av fullmakt som generalforsamlingen ga til styret til verving i løpet av året.
Sammensetning av sentralstyret 2004:
Leder Mona Merete Hansen**)
Nestleder Helene Remaas Ruud
Sekretær Britta Bech Gulbrandsen *)
Kasserer Sigrid K. Eriksen
Redaktør Utspring Elisabeth Kleveland
Web-redaktør Margrethe Halvorsen Romnes
Leder rådgivningstelefon ubesatt
Koordinator WIM/Lokalforeningskontakt Monica Garthe **)
Representant lokalforeninger Siw Ganre

*) Styremedlemmet kom inn i styret i løpet av styreåret.
**) Styremedlemmet trakk seg fra Sentralstyret i løpet av styreåret.

Sentralstyret takker Mona Merete Hansen for hennes arbeid som leder i 2004. Sentralstyret har hatt 10 styremøter i løpet av siste styreår. Seminar 2005 og Generalforsamling 2004 blir avholdt 12. mars 2005.


Fortsatt drift

Sentralstyret i FUB mener det er sterkt behov for en pasientorganisasjon for de infertile i Norge. Sentralstyret i FUB anbefaler videre drift av foreningen.
FUB driver ikke virksomhet som skader miljøet.


Oslo, 17. februar 2005
FORENINGEN FOR UFRIVILLIG BARNLØSE
Sentralstyret
 

Sigrid K. Eriksen

 

Helene Remaas Ruud

 

Elisabeth KlevelandBritta Bech GulbrandsenMargrethe Halvorsen Romnes

Drevet med EasyPublish CMS