Årsberetninger

Årsberetningene redegjør for alle forhold som er viktige for å bedømme Ønskebarns situasjon og forutsetninger for videre drift.

FUBs årsberetning for 2007

Sentralstyrets og administrasjonens årsberetning for 2007.

Jubileumsmarkering

I 2007 hadde foreningen 25 års jubileum, og hele året har stått i jubileets tegn. Kort oppsummert har vi gjennomført:

  • jubileumsseminar
  • navneendring
  • ny logo
  • ny design på vår internettside
  • åpnet eget forum for våre medlemmer på nettet
  • produsert ny reklamefilm om foreningen
  • opprettet egen ressursgruppe for adopsjonsarbeid

Foreningen arrangerte et jubileumsseminar den 17. mars 2007 på Gabelshus hotell. Det var 60 personer som deltok hele dagen. Programmet bestod av et historisk tilbakeblikk på foreningens arbeid og om utviklingen innenfor assistert befruktning siden 1982. Av nyere metoder og temaer innholdt programmet også eggdonasjon, sæddonasjon og ultralydbasert fertilitetsutredning. En egen seksjon i løpet av dagen dreide seg om adopsjon. I tillegg fikk vi også med to foredrag om akupunktur som alternativ behandling og om utvikling av parforhold i en vanskelig tid. Vi vil spesielt huske Dr Berthold Grünfelds entusiastiske og innsiktsfulle foredrag om sosiale og etiske aspekter ved assistert befruktning denne seminardagen. Dr Grünfeld har vært foreningens støttespiller siden starten. Han døde i september 2007.

 

Navneendring

Med et enstemmig vedtak på generalforsamlingen 2007 fikk sentralstyret tilslutning for sitt forslag til navneendring, og foreningen fikk det nye navnet Ønskebarn – Norsk forening for fertilitet og barnløshet. Vi i sentralstyret er svært fornøyde med navnet Ønskebarn, og tenker at navnet har en fin dybde som reflekterer foreningens målsetning og arbeid. Navnet henspeiler på «ønske-barn» i form av de barna vi ønsker oss, de etterlengtede barna vi får på den ene eller andre måten, og de barna vi aldri får og som forblir et ønske. Navnet rommer både sorg og glede, men ikke minst håp.

 

Logo

I forbindelse med 25 års jubileet og det nye navnet på foreningen fant sentralstyret det naturlig å også arbeide for å finne en ny logo. Det ble utlyst en logokonkurranse der det kom inn fem forslag. I tillegg ble det rettet en forespørsel til foreningen Wünschkind om å bruke deres logo som utgangspunkt for vår nye logo. Da vi fikk denne tillatelsen anså sentralstyret dette for å være det beste alternativet, og vi fikk hjelp av Westerdahls rekalmeskole til å utformen logoen slik den nå fremstår.

 

Hjemmesiden – www.onskebarn.no (tidl www.fub.no )

I 2007 har vi gjennom hele året arbeidet med en oppgradering av hjemmesidene våre, både i innhold og form. Dette arbeidet vil fortsette i 2008. I tillegg til en ny design har vi også gjort både deler av hjemmesiden og deler av forumet tilgjengelig kun for våre medlemmer. Vi hadde dessverre uventede problemer med vår leverandør som gjorde at innføringen av medlemsbaserte tilganger ble forsinket til 1. november.

Medlemsbladet Ønskebarn

Det er også i år utgitt fire utgaver av Ønskebarn. Opplaget har ligget på ca 1100 eksemplarer. Randi Ramnefjell har vært redaktør hele året. Det ble forhandlet frem årsavtaler med hovedannonsørene, og derved sikret vi oss økonomisk dekning for årets produksjon og distribusjon av medlemsbladet. Frilansjournalist Anette Haugen leverer artikler på oppdrag til hvert nummer. Medlemsbladet lagres også som pdf-filer og kan lastes ned på Ønskebarns eget medlemsforum.

Rådgivningstelefonen

Rådgivingstelefonen har i 2007 vært betjent av sentralstyret. Telefonen har hatt åpningtid en dag i uken, torsdager fra 19.00 til 21.00. Det var relativt få henvendelser på våren 2007, og høsten var preget av tekniske vansker som gjorde at viderekoblingen ikke fungerte som tidligere, og som gjorde at telefonen ikke ble betjent i åpningstiden. Det kom i denne perioden noen få henvendelser vedr rådgivning til leders mobiltelefon, som står oppført som pressekontakt. Sentralstyret ser at det er behov for å ha en rådgivningstjeneste videre, men vurderer å legge telefonens åpningstid til dagtid når kontoret er bemannet.

Sorggruppe

Det er i år gjennomført et kurs i sorgbearbeidelse for ufrivillig barnløse i Oslo. Det startet opp i februar og ble avsluttet i juni. Det har ikke vært nok deltakere til å starte opp nye grupper i høst, men det har vært interesse for tilbudet også i Trondheim og Bergen. I andre halvår av 2007 har vi hatt tilbud om individuell sorgbearbeiding med foreningens terapeut, Grete Ringdal.

Reklamefilm

I anledning jubileumsåret og endring i både navn og logo fant vi det naturlig å profilere foreningen med en ny reklamefilm. Den ble vist på TV på «reklamefrie dager» jula 2007 og vi vil søke å få den vist i kommende høytider. I tillegg kan filmen ses på vår hjemmeside.

Adopsjon og fosterhjem

Høsten 2007 ble det opprettet en ressursgruppe for adopsjon. Lederen av gruppen sitter i sentralstyret. Det gjør også ytterligere to medlemmer. Dette er viktig da det sørger for en god dialog med sentralstyret, og det gir kontinuitet i gruppens arbeid. De øvrige medlemmene er medlemmer fra forumet, som har meldt sin interesse.
Det er mange saker å gripe fatt i for å forbedre forholdene for dem som ønsker å adoptere i Norge i dag. Det skal jobbes for å gjøre forholdene enda bedre for familier, enslige og par. Gruppen jobber med å sette adopsjon på dagsorden. Det er allerede mange interessante saker til behandling i gruppen, som den ønsker belyst i media og blant politikere. Det vil også bli gitt kommentarer til aktuelle saker, og gruppen vil være med i debatten i det offentlige rom.
Noen av gruppens prosjekter kommer til å være av kortvarig karakter, noen vil være av mer langsiktig karakter. Gruppen vil jobbe med alle faser i en adopsjonsprosess: utredning, ventetiden, tildeling og etter hjemkomst. Målet er at gruppen skal være en pådriver og ekstraressurs for foreningens medlemmer som er i en adopsjonsprosess.

Flere av foreningens medlemmer velger å bli fosterforeldre og får gleden av å ha barn i huset gjennom fosterhjemsarbeid. Vi i foreningens styre ønsker å informere og oppmuntre våre medlemmer til å vurdere denne flotte måten å få gi omsorg til barn på. På foreningens hjemmesider har vi informasjon, og vi har også et underforum for fosterforeldre og andre som er interessert i dette temaet. Vi samarbeider med Norsk Forsterhjemsforening og har også kontakt med www.fosterhjem.no, som gledelig deler sin kunnskap med oss.
 

Bioteknologiloven

Foreningen har støttet at det i den nye Bioteknologiloven åpnes for forsking på befruktede egg som er til overs etter assistert befruktning, med den hensikt å forbedre reproduksjonsmetodikk. Ønskebarn mener eggdonasjon bør bli lovlig i Norge, og jobber for at det skal komme en lovendring i neste revisjon av Bioteknologiloven. Vi mener at det er selvfølgelig at loven likestiller eggdonasjon og sæddonasjon, og at det etableres et behandlingstilbud med eggdonasjon i Norge. Vi jobber for at det i Norge bør være et godt utbygd behandlingstilbud for assistert befruktning, på lik linje med vestlige land vi liker å sammenligne oss med. Vi vil understreke at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt på sikt å satse på assistert befruktning.

Vi har i år deltatt på et åpent møte om "reproduksjonsturisme" i regi av Bioteknologinemnda. Foreningens leder holdt det innledende foredraget på dette møtet, og satte fokus på noen av utfordringene de som må reise ut av landet for å få behandling, står ovenfor. Videre ble foreningens krav om at eggdonasjon må bli lovlig i Norge presentert for forsamlingen, inkludert Bioteknologinemnda og representanter for pressen. Foreningens leder ble i den forbindelse intervjuet av flere radiokanaler og fikk også der presentert kravet om at eggdonasjon må likestilles med sæddonasjon og tilbys i Norge. Vi har således jobbet både mot Bioteknologinemnda og opinionen for at loven skal endres slik at eggdonasjon kan tilbys.

"Arbeidsgruppe for eggdonasjon i Norge" har i 2007 ligget nede da vi har måttet prioritere styrets ressurser på andre arbeidsformer og -oppgaver. Vi håper gruppen vil bli aktiv igjen i løpet av 2008.

Ønskebarn i samhandling med internasjonale organisasjoner

I år har styremedlem Linn Andresen deltatt på iCSi-konferansen (International Consumer Support for Infertility) i Lyon, Frankrike. Det har vært en splittelse i den europeiske undergruppen av iCSi; European Infertility Alliance, i løpet av året. Noen av gruppens medlemmer har dannet sin egen europeiske, selvstendige organisasjon under navnet Fertility Europe. Begge disse organisasjonene ønsker å være et talerør for ufrivillig barnløse i Europa, være representert i EUs European Patients' Forum og arrangere årlige konferanser. Vi kan være medlemmer i begge organisasjonene og delta på begge konferansene dersom vi ønsker. Det har vært vanskelig å forstå grunnen til splittelsen og hva konflikten for dette består i, så vi har valgt å stå litt på sidelinjen og er nøytral overfor begge parter. Vi tror vi kan ha fordel av å være medlemmer i begge organisasjoner slik de fleste andre lands foreninger også velger å være.

Utviklingstrekk for Ønskebarn

Det er mange, og stadig flere, som strever eller har strevd for å få barn. Veien fram til ønskebarnet kan bli lang og smertefull, og ønskebarnet kommer kanskje ikke på den måten en hadde forestilt seg. De fleste får heldigvis et ønskebarn i huset til slutt, mange gjennom assistert befruktning eller adopsjon, en del gjennom å bli fosterforeldre, men en del går videre i livet uten barn.

Foreningen vår har vært og skal være en møteplass for alle som har et fertilitetsproblem, og gir forhåpentligvis støtte og styrke på veien videre. Vi mener at foreningens vide nedslagsfelt burde gjenspeiles i et større antall medlemmer enn det foreningen har i dag, både for å styrke foreningens økonomi gjennom flere kontingentinnbetalinger, men ikke minst for å gi foreningen økt politisk tyngde. Vi fikk på jubileumsseminaret vårt se at historien har vist at foreningens arbeid nytter! Det er all grunn til å tro at lover og rammer for fertilitetsbehandling i Norge, med sine svakheter, ikke hadde vært så bra som de er uten det arbeidet som har vært nedlagt av vår forening gjennom 25 år.

Vi har i 2007 arbeidet for at foreningen skal få flere medlemmer ved at vi har styrket foreningens arbeid for adoptanter (se eget avsnitt) og ved at vi har vi har gjort deler av forumet vårt tilgjengelig bare for foreningens medlemmer. Vi har sett at dette har gitt noe økning i medlemstall, ikke minst ved at tidligere støttemedlemmer har oppgradert medlemskapet sitt til å bli vanlig medlemmer.

Regnskap

Nedgang i driftsinntekter fra 2006 til 2007 skyldes at det treårige SINTEF-prosjektet, finansiert gjennom Helse- og Rehabilitering, er opphørt. Kontingentinntekter har økt som følge av flere nye medlemmer, i tillegg til overgang fra støttemedlemskap til vanlig medlemskap for mange brukere av vårt medlemsforum. Kontorleien har økt på grunn av fornyet og oppjustert leieavtale. En uforutsett kostnad på datautstyr, skyldes en nødvendig fornyelse av kontorets pc. Revisjons- og regnskapshonorar har økt på grunn av oppjusterte priser, men også fordi vi har hatt behov for ekstra rapportering i forbindelse med tapt informasjon ved et data-crash. Målet er å redusere disse kostnadene med en tredel i 2008. Reklamekostnadene har økt grunnet produksjon av en reklamefilm til kr 40.000,-. Et negativt årsresultat på kr 54.182,-, som følge av ovennevnte momenter, mener styret er akseptabelt. Budsjettert underskudd i dette jubileumsåret var på kr 12.000. Statstøtten mottatt i 2007 har i sin helhet gått til å dekke deler av personalkostnadene.

Administrativt

Administrasjonssekretær Randi Ramnefjell har arbeidet i 40 prosent stilling for Ønskebarn dette året. Foreningen leier kontorlokaler av Organisasjonen Voksne for Barn frem til 2010.

Regnskapsfirmaet Kvestor Oslo fører regnskapet vårt for 2007. Revisorfirmaet Kjellstrup & Wiggen utfører revisjon. Eskil Monrad Hagen har vært kasserer frem til generalforsamlingen 17. mars 2007, deretter overtak Randi Ramnefjell. Vi har en service- og vedlikeholdsavtale med Kaja Graff Huster på vårt medlemsregister. Frilansjournalist Anette Haugen bidrar med artikler til vårt medlemsblad.

Ønskebarns organisasjon

Medlemstall per 31.12.07 er 681, hvorav 189 er støttemedlemmer, 13 livsvarige medlemmer og seks æresmedlemmer. Antall medlemmer har i løpet av året økt med totalt 43. Aktive medlemmer har økt med 87. Muligheten for å tegne livsvarig medlemskap opphørte i 2006.

Foreningen har i 2007 hatt kun to gjenværende lokallag, Rogaland og Midt-Norge, og begge disse har hatt begrenset aktivitet. Vi ser at det er svært vanskelig å få noen til å ta på seg arbeidet med å drive disse. De siste årene ser vi at forumet vårt har overtatt som arena for å avtale møter, og vi ser at det jevnlig arrangeres treff på kafeer og lignende flere steder i landet.

Sentralstyret slik det ble valgt på generalforsamlingen er noe færre enn det er ønskelig i følge vedtektene våre, og har blant annet ikke hatt noen vararepresentanter. Vi har jobbet kontinuerlig, med fullmakt fra generalforsamlingen, for å sikre rekruttering til sentralstyret. Det er i løpet av perioden rekruttert to nye styremedlemmer, og vi har en tredje som ønsker å gå inn i styret etter nyttår. Et styremedlem har i løpet av perioden trukket seg. Fram til generalforsamlingen var Sigrid Karoline Eriksen leder, Geir Østensvik sekretær og Eskil Monrad Hagen kasserer.

 

Sentralstyret har fra generalforsamlingen 2007 bestått av:

Ingvild Brunborg Morton, leder

Cathrine Monrad Hagen, nestleder

Margrethe Halvorsen Romnes, webmaster

Linn Andresen, sekretær

Sigrid Karoline Eriksen, styremedlem

Elisabeth Kleveland, styremedlem, har gått ut av styret i løpet av perioden

Renate Kurszus, leder for ressursgruppen for adopsjon, styremedlem fra oktober

Tone Hatlelid, styremedlem fra oktober.

Som vedtatt på generalforsamlingen 2007 har kasserervervet vært ivaretatt av daglig leder Randi Ramnefjell.

Det har vært avholdt 6 styremøter, inkludert et arbeidsmøte over to dager.

 

Fortsatt drift

Sentralstyret i Ønskebarn mener det er et sterkt behov for en interesseorganisasjon for personer med fertilitetsproblem og ufrivillig barnløse i Norge og anbefaler videre drift av foreningen. Ønskebarn driver ikke virksomhet som skader miljøet.

Oslo 31. januar 2008

ØNSKEBARN Norsk forening for fertilitet og barnløshet

tidligere FORENINGEN FOR UFRIVILLIG BARNLØSE

Sigrid K. Eriksen

Ingvild Brunborg Morton

Cathrine Monrad Hagen

Margrethe H. Romnes

Eskil Monrad Hagen

Linn Andresen

Geir Østensvik

Elisabeth Kleveland

Tone Hatlelid

Renate Kurszus

Drevet med EasyPublish CMS