Årsberetninger

Årsberetningene redegjør for alle forhold som er viktige for å bedømme Ønskebarns situasjon og forutsetninger for videre drift.

FUBs årsberetning for 2006

Sentralstyrets og administrasjonens årsberetning for 2006.

Regnskap

Nedgang i driftsinntekter fra 2005 til 2006 skyldes ekstra høye annonseinntekter i 2005 som var etterslep fra annonsesalg i 2004. Styret har besluttet å øke innsatsen på annonsesalg til Ønskebarn og hjemmesidene våre. Nedgang i kontingentinntekter har gått noe ned i 2006, som følge av færre medlemmer og bortfall av lokallagskontingent. Blant annet med vår satsning på adopsjon, håper vi å få flere medlemmer. Personalkostnadene har steget på grunn av økt stillingsprosent til foreningens administrasjonssekretær.

Regnskapsfirmaet Kvestor Vika fører regnskapet vårt for 2005. Revisorfirmaet Kjellstrup & Wiggen utfører revisjon. I løpet av året har vi hatt tre kasserere; Elisabeth Kleveland, Sigrid K. Eriksen og Eskil Monrad Hagen.

Portokostnadene har gått betraktelig ned fordi mange forsendelser nå foregår pr e-post.

Statsstøtte mottatt i 2006 har i sin helhet gått til å dekke deler av personalkostnadene. Det treårige SINTEF-prosjektet, finansiert gjennom Helse- og Rehabilitering, ble avsluttet ved utgangen av 2007. Med prosjektets avslutning vil naturlig nok våre inntekter bli redusert.

FUB i samhandling med andre

Dette året har representanter fra FUB deltatt på iCSi-konferansen (International Consumer Support for Infertility) i Praha. Deltagere var Sigrid K. Eriksen og Randi Ramnefjell. Sigrid K. Eriksen deltok også på åpningen av ny fertilitetsseksjonen på St. Olavs Hospital i Trondheim. Flere av styremedlemmene har deltatt ved bioteknologinemdas åpne møter.

Utviklingstrekk for FUB

Mange mennesker i vårt land er ufrivillig barnløse, en del har fått ett ønskebarn, men venter og håper på søsken. Lengselen etter et barn, på den ene eller andre måten, gjør noe med oss som mennesker, selv etter at vi har fått våre ønskebarn. Sammen i en forening blir vi sterke og kan få gjennomført flere saker. Vi mener at foreningens vide nedslagsfelt burde gjenspeiles i et større antall medlemmer enn det vi har i dag. Økt medlemstall er viktig for foreningen slik at den kan fremstå som en aktiv og seriøs pressgruppe. Antall medlemspar pr 31. desember 2006 var 595. Foreningen har 13 livsvarige medlemmer og seks æresmedlemmer. Muligheten for å tegne livsvarig medlemskap opphørte i 2006.

Det har ikke vært stor aktivitet i lokallagene i 2006. Vi er avhengige av at frivillige vil holde liv i de lokale FUB-klubbene, og det har vært vanskelige å få noen til å ta dette arbeidet. Vi ser imidlertid at ufrivillig barnløse finner hverandre lokalt og møtes gjerne privat. Møtene arrangeres via FUBs forum på hjemmesiden vår.

Styrevirksomheten i FUB har i 2006 slitt med å engasjere frivillige og kompetente personer for å få utført pålagte oppgaver. Styret har i 2006 bestått av: Leder Sigrid Karoline Eriksen, nestleder Ingvild Brunborg Morton, webmaster Margrethe Halvorsen Romnes, styremedlem Cathrine Monrad Hagen, sekretær Geir Østensvik. I en kort periode har Frode Rotabakk og Helene Remaas Ruud vært styremedlemmer. Kasserervervet ble initialt ivaretatt av styreleder, i mangel av andre, og Eskil Monrad Hagen overtok vervet siste del av perioden og gjennomførte årsavslutningen. Linn Andresen har blitt styremedlem i løpet av perioden. Vi har hatt syv styremøter, inkludert et heldags arbeidsmøte. I tillegg har deler av styret sittet i arbeidsgruppen for eggdonasjon.

Vår visjon er å være en naturlig møteplass og fungere som et talerør for alle ufrivillig barnløse.

Medlemsbladet Ønskebarn

Det er også i år utgitt fire utgaver av Ønskebarn. Opplaget har ligget på ca 1100 eksemplarer. Randi Ramnefjell har vært redaktør hele året. Det ble forhandlet frem årsavtaler med hovedannonsørene, og derved sikret vi oss økonomisk dekning for årets produksjon og distribusjon av medlemsbladet. Vi har knyttet til oss en frilansjournalist, Anette Haugen, som til hver utgave skriver en eller to artikler. Ønskebarn lagres nå også som pdf-filer.

Sorggruppe

FUBs første sorggruppe for permanent ufrivillig barnløse ble startet opp høsten 2005. Det er avholdt 12 møter med veileder. Gruppen avsluttet sitt kurs med en minnestund på Deichmannske bibliotek i Oslo lørdag 11. november. Tilbudet har gitt deltakerne hjelp til å komme videre i en livssituasjon med sorg og lengsel over ikke å kunne bli foreldre. Til tross for avslag fra stiftelsen Helse og Rehabilitering på søknad om økonomisk støtte, har styret i FUB besluttet å fortsette tilbudet om sorggrupper til medlemmene.

Hjemmesiden - www.fub.no


I 2006 har vi oppgradert hjemmesidene våre til å benytte et mer avansert verktøy for publisering av artikler og nyheter. Dette vil gjøre at flere kan oppdatere informasjonen som legges ut, og gi oss en mer levende side.
Vi har oppgradert forumet til ny versjon av vBulletin to ganger for å kunne benytte den nye funksjonaliteten som er kommet til.

Rådgivningstelefonen
Rådgivingstelefonen har i 2006 vært betjent av personer fra sentralstyret og lokalforeningen Midt-Norge. Vi har på grunn av manglende kapasitet i perioder ikke klart å sikre at telefonen ble betjent i annonsert åpningstid.

Telefonen har høsten 2006 vært betjent en dag i uken, torsdager fra 19.00 til 21.00. Vi får spørsmål innenfor alle områder av ufrivillig barnløshet. Vi ser at det er omtrent like mange menn som kvinner som ringer inn.

Mange av parene som kontakter oss er i en tidlig fase der de nettopp har fått vite at de har en diagnose, nettopp har tatt en beslutning om at de ønsker assistert befruktning eller at de vil søke om adopsjon. En del er i en fase der de har forsøkt en tilnærming til barnløsheten uten å lykkes, og nå tenker å gå nye veier (offentlig vs privat, Norge vs utlandet, adopsjon, lovverk).

Det virker som det er behov for generell orientering og råd, og spørsmålene virker å være mindre spesifikke enn henvendelser som går via Forum. De som ringer inn gir uttrykk for at det er godt å ha noen å kunne ringe til og snakke med i det som for dem er en vanskelig og uoversiktlig situasjon.

Sentralstyret ser derfor at det er behov for å opprettholde denne tjenesten videre

Bioteknologiloven

Deler av bioteknologiloven har i år vært ute på høring og FUB har vært en av høringsinstansene. FUB støtter åpning for forsking på befruktede egg som er til overs etter assistert befruktning, med den hensikt å forbedre reproduksjonsmetodikk. FUB mener Norge bør utvide lovligheten av preimplantasjonsdiagnostikk (PGD). Det overrasker oss at punktet om eggdonasjon ikke er på høring i denne runden. Vi mener eggdonasjon bør bli lovlig i Norge. Det er i skrivende stund ikke kommet vedtak om lovendring på noen av punktene i bioteknologiloven.

FUB har jobbet spesielt med eggdonasjon i år, og i den forbindelse opprettet ”Arbeidsgruppe for eggdonasjon i Norge”. Gruppen arbeider for å sette eggdonasjon på den politiske dagsordenen i håp om en lovendring. Vi har en underskriftskampanje gående, pr i dag er det snaue 1200 underskrifter. Plakater med informasjon om eggdonasjon og underskriftkampanjen har blitt hengt opp over hele landet. I høst har vi sendt ut pressemelding om eggdonasjon og vært aktive mot presse og politikere. Helseministeren tok i høst initiativ til å arrangere et åpent møte om eggdonasjon i Bioteknologinemda. FUB og en rekke andre instanser var til stede, og det er relativ bred støtte for lovendring. Departementet jobber nå med et lovendringsforslag som forhåpentligvis blir sendt ut på høring i løpet av 2007.

Adopsjon

Styret har i løpet av 2006 hatt økende fokus på adopsjon. Norge har tre adopsjonsforeninger, men det er likevel behov for at vår foreningen står sterkere på som interesse- og pressorganisasjon for denne delen av våre medlemmer. Vi er i ferd med å opprette en ressursgruppe for adopsjon i foreningen. I løpet av høsten er det skjedd mye i forhold til innstramming av regler for godkjenning av adopsjon, spesielt i Kina, men vi ser at dette forplanter seg også til andre samarbeidsland. Den økende mengden adoptanter gjør også at ventetiden ser ut til å øke ytterligere. Enslige adoptanter blir spesielt hardt rammet av høstens regelendringer i Kina.

Administrativt

Administrasjonssekretær Randi Ramnefjell har arbeidet i 40 prosent stilling for FUB dette året.
Det treårige forskningsprosjektet om sammenhengen mellom klamydia og infertilitet, som styres av SINTEF Helse og finansieres ved midler fra Helse og Rehabilitering gjennom FUB, avsluttes i 2006. Studien fra forskningsprosjektet er publisert i flere tidsskrifter.
Organisasjonen Voksne for Barn, som vi leier kontor hos, har meldt økning om kontorleie og tilbudt ny kontrakt for perioden 2007 – 2010. Styret har akseptert tilbudet.
Medlemsregisteret er blitt oppgradert slik at man nå også kan få ut månedsrapporter med oversikt over hvem som har meldt seg inn pr måned.

Fortsatt drift

Sentralstyret i FUB mener det er et sterkt behov for en interesseorganisasjon for ufrivillig barnløse i Norge og anbefaler videre drift av foreningen. FUB driver ikke virksomhet som skader miljøet.

Oslo 31. januar 2007
FORENINGEN FOR UFRIVILLIG BARNLØSESigrid K. Eriksen

Ingvild Brunborg Morton

Cathrine Monrad Hagen

Margrethe H. Romnes

Eskil Monrad Hagen

Linn Andresen

Geir Østensvik

Drevet med EasyPublish CMS