Årsberetninger

Årsberetningene redegjør for alle forhold som er viktige for å bedømme Ønskebarns situasjon og forutsetninger for videre drift.

FUBs årsberetning for 2005

Regnskap FUB har hatt høyere driftsinntekter i 2005 enn tidligere år. Hovedforklaringen er at vi har ryddet opp i faktureringen av annonsørene. Tidligere ble det fakturert ett år på etterskudd og vi har hatt tap på noen gamle fordringer som vi ikke kan inndrive. Fra i år fakturerer vi ved årets begynnelse for inneværende år og dette har ført til ekstra høye annonseinntekter for 2005, men dette er et engangstilfelle.

Medlemsinntekter har gått noe ned selv om vi nå har flere medlemmer. Dette skyldes at innmeldinger i siste halvdel av 2005 gjelder for medlemskap i 2006 og først blir inntektsført neste år. Vi gjorde ikke dette i fjor slik at innmeldinger i 2004 som gjaldt medlemskap for 2005, ble ført til inntekt i 2004.

Vi mottok statsstøtte også i 2005 og dette har i sin helhet gått til å dekke noe av personalkostnadene. Vi har mottatt støtte fra legemiddelfirmaer om har dekket noen av våre reisekostnader i forbindelse med konferanser.

Personalkostnadene har gått ned siden 2004 tiltross for at administrasjons-sekretæren har arbeidet mer. Dette skyldes at vi i 2004 leide henne inn gjennom vikarbyrå deler av året, mens hun har vært ansatt i hele 2005. Det har vært svært få styremedlemmer i 2005 og arbeidsbelastningen har vært stor så det har vært helt nødvendig å øke hennes stillingsprosent for å gjøre nødvendig arbeid.

Vi har i 2005 laget et nytt medlemsblad og trykkeriet har tatt over arbeidet med pakking, frankering og utsendelse av bladet. Dette har ført til økte kostnader, men også spart oss for mye rutinearbeid og gitt oss mulighet til å konsentrere oss om saker som er viktige for medlemmene. I 2005 har vi kostnadsført fem medlemsblad, nummer 4 2004 og numrene 1 – 4 2005.

FUB i samhandling med andre

Dette året har representanter fra FUB deltatt på flere kongresser og seminarer:

· NFS-konferansen (Nordic Fertility Society) i Åre. Deltagere var Sigrid K. Eriksen og Randi Ramnefjell.

· iCSi-konferansen (International Consumer Support for Infertility) i København. Deltagere var Sigrid K. Eriksen, Elisabeth Kleveland og Randi Ramnefjell.

· Nordic Biolaw - Focus on Assisted Reproduction - seminar Hanaholmen, Finland. Deltager var Sigrid K. Eriksen.

· Stem Cell Research – ‘The Patient’s Perspective’ Board of the European Federation of Neurological Associations (EFNA), Brussels. Deltager var Randi Ramnefjell.

 

Utviklingstrekk for FUB

Mange mennesker rammes av ufrivillig barnløshet, og foreningens vide nedslagsfelt burde gjenspeiles i et større antall medlemmer enn de vi har i dag. Med våre ca 600 medlemspar ser vi at kun en svært liten andel av de ufrivillig barnløse organiserer seg. Økt medlemstall er viktig for foreningen slik at den kan fremstå som en aktiv og seriøs pressgruppe. Antall medlemspar pr 31. desember 2005 var 588. Foreningen har13 livsvarige medlemskap og seks æresmedlemmer. Muligheten for å tegne livsvarig medlemskap opphører fra og med 2006.

Vi har nå kun ett aktivt lokallag, og det er i Midt-Norge. I stedet for lokallag med flere styremedlemmer ønsker vi å knytte til oss enkeltpersoner i de forskjellige regioner som kan ivareta medlemmenes interesser overfor lokale sykehus og andre naturlige samarbeidspartnere. Disse enkeltpersonene vil også bli nærmere knyttet til Sentralstyret.

Sentralstyret i FUB hadde også i 2005 flere ubesatte styreverv og det har vært vanskelig å få med flere styremedlemmer til tross for vervekampanjer. Vi vil i 2006 fortsette med å rekruttere flere styremedlemmer.

I vår visjon sier vi at vi vil være den naturlige møteplassen for alle ufrivillig barnløse. Det er også viktig for oss at infertilitet blir anerkjent på linje med andre sykdommer. For å få til dette må vi satse på økt medlemstall og mest mulig medieomtale. Det er også viktig å samarbeide med og informere naturlige samarbeidspartnere som gynekologer, IVF-klinikker, kommuneleger og apotek.

Medlemsbladet Ønskebarn

Vi endret navn på medlemsbladet i 2005, fra Utspring til Ønskebarn. Målet var et navn på bladet som bedre beskriver det vi ønsker å oppnå. Vi endret også format og design for å få et blad som er mer synlig og profesjonelt. Elisabeth Kleveland arbeidet i samarbeid med Gjøvik Trykkeri om det nye designet og hadde redaktøransvaret for de to første utgavene. Administrasjonssekretær Randi Ramnefjell hadde redaktøransvaret for de to siste utgavene i 2005.

Sorggruppe

Høsten 2005 ble en sorggruppe for ufrivillig barnløse (SUB) etablert i Oslo. Her møtes en gruppe permanent, ufrivillig barnløse til samtaler delvis med veileder og som en selvhjelpsgruppe. Gruppen møtes hver 14. dag og går over ti ganger. Tilbudet har gitt deltakerne hjelp til å komme videre i en livssituasjon med sorg og lengsel over ikke å kunne bli foreldre.

Hjemmesiden - www.fub.no

I 2005 flyttet vi websidene våre til en ny leverandør og oppgraderte til en mer avansert forumtype. Dette ble gjort da vi stadig gikk langt over trafikkgrensene til det største webhotellet til vår tidligere webleverandør. Forumet vokser stadig, og vi har også begynt å selge bøker til medlemmene våre via sidene våre. Vi planlegger nye utvidelser i løpet av 2006.


Rådgivningstelefonen

Fem personer fra sentralstyret og lokalforeningene i FUB har betjent rådgivningstelefon i 2005. Telefonen har vært betjent hver mandag og torsdag ettermiddag. Fortsatt er det en del spørsmål rundt egenbetaling, men utover det er det spørsmål om eggdonasjon, sæddonasjon, alternativ behandling, forskjellige behandlingsmetoder, og tilbud i Norge kontra utlandet. Sentralstyret ser at det fortsatt er behov for å opprettholde denne tjenesten, selv om svært mange henvendelser går via forum på hjemmesidene våre. Vårt kontor er nå betjent to ganger i uken og det fører også til at mange henvender seg dit i åpningstiden.

Oppfølging av endringene i Bioteknologiloven

Anonymitet for sæddonorer opphørte 1. januar 2005. Det er nå opprettet en sædbank på Rikshospitalet og en i Haugesund. IVF og inseminasjonsbehandling med kjent donor startet våren 2005 på offentlige klinikker i Norge. Antall par som reiser til utlandet, spesielt Danmark, har økt dramatisk som en følge av at donor ikke lenger kan være anonym i Norge og at de to sædbankene ikke har kunnet tilfredsstille etterspørselen. En av grunnene kan være opphevelse av anonymiteten. Enn annen årsak kan være at det tidligere ikke har eksistert norske sæddonorer, så dette er noe helt nytt som vi må bygge opp i Norge og det kan ta tid.

FUB har arbeidet mye i forbindelse med evaluering og revidering av bioteknologiloven. Med en ny rødgrønn regjering og et sterkt Arbeiderparti, er det imidlertid større sjanser for at vi får gjennomslag for våre syn nå det gjelder egenbetaling, preimplantasjonsdiagnostikk, forskning på befruktede egg og eggdonasjon.

FUB har fått medhold av Likestillingsombudet om at Bioteknologilovens forbud mot eggdonasjon i § 2-18 er i strid med Likestillingsloven § 3.

Administrativt

Administrasjonssekretær Randi Ramnefjell har hatt avtale om å arbeide i 30 prosent stilling, men fordi arbeidspresset har vært så stort og antall styremedlemmer så få, har hun arbeidet cirka 35 prosent stilling.

Høsten 2003 ble FUB kontaktet av SINTEF Helse for å få til et forskningsprosjekt om sammenhengen mellom klamydia og infertilitet. Vi søkte Helse og Rehabilitering som utdeler tippemidler til forskning. Vi fikk midler til å finansiere et treårig prosjekt, og vi er nå inne i det tredje året. Det vil hovedsakelig være noe administrasjon og oppfølging fra FUB, mens selve forskningsprosjektet styres av SINTEF Helse.

Regnskapsfirmaet Kvestor Vika overtok føring av regnskapet vårt for 2005. Revisorfirmaet Kjellstrup & Wiggen utfører revisjon. Kasserer og administrasjonssekretær følger opp disse kontaktene.

 

Lokalavdelinger

Det er de fleste steder svært liten interesse for det arbeidet lokallagene utfører og de fleste lokallagene er derfor blitt inaktive. FUB har følgelig besluttet ikke å ta betaling for medlemskap i lokalforening.

FUB lokalforeninger i Hordaland, Rogaland og Oslo/Akershus

Lokallaget i Hordaland har vært inaktivt i over ett år. Lokallagene i Rogaland og Oslo/Akershus ble inaktive i løpet av 2005 på grunn av liten respons i regionene på det arbeidet lokallagene utførte, samt at ingen lenger var villige til å delta i lokalstyrene.

FUB lokalforening Midt-Norge

Styret har i 2005 bestått av leder Wenche Knoff, nestleder Ingunn Hundøy, sekretær Torunn Olsen, kasserer Kristin Melgård Utne, og styremedlemmene Johanne Hope og Hilde Kløvjan.

Det har vært avholdt fire styremøter, to snakkekvelder og ett temamøte med blant annet foredrag av akupunktør Lars Børke. To representanter fra lokalforeningen deltok på generalforsamlingen for 2004.

Den økonomiske situasjonen er god og foreningen hadde et overskudd på 2.846 som hovedsakelig skyldes at styrets medlemmer selv dekker alle utgifter i forbindelse med styremøtene.

Oppsummering sentralstyret

Sentralstyrets sammensetning ble delvis valgt på generalforsamlingen 15. mars 2005, og delvis på grunnlag av fullmakt som generalforsamlingen ga til styret til verving i løpet av året. Styret har i 2005 bestått av leder Sigrid Karoline Eriksen, nestleder, kasserer og redaktør Elisabeth Kleveland, sekretær Helene Remaas Ruud og web-master Margrethe Halvorsen Romnes. I en kort periode har Britta Bech Gulbrandsen, Christina Gravås Karlsen og Einar Wessel-Holst vært styremedlemmer. Sentralstyret har hatt 10 styremøter i løpet av 2005, samt seminar og Generalforsamling for 2004 som ble avholdt 12. mars 2005.

Fortsatt drift

Sentralstyret i FUB mener det er et sterkt behov for en pasientorganisasjon for de infertile i Norge og anbefaler videre drift av foreningen. FUB driver ikke virksomhet som skader miljøet.

Oslo 31. januar 2006

FORENINGEN FOR UFRIVILLIG BARNLØSE

Sentralstyret

 

 

Sigrid K. Eriksen Helene Remaas Ruud

 

 

Elisabeth Kleveland Margrethe H. Romnes

 

Drevet med EasyPublish CMS