Adopsjon

Fakta om adopsjon

På denne siden finner du utfyllende informasjon om adopsjon.

 • Nyttige linker vedrørende adopsjon

  Adopsjon kvadratisk Her har vi samlet en del linker som er relevante vedrørende adopsjon.

 • Spørsmål og svar vedrørende adopsjon

  Adopsjon kvadratisk Her har vi samlet en del relevante spørsmål og svar vedrørende adopsjon.

 • Adopsjonsrelatert statistikk

  Adopsjon kvadratisk I følge Statisktisk Sentralbyrå ble det i 2011 foretatt 491 adopsjoner i Norge. Tallet innbefatter både utenlands- og innenlands-adopsjoner, inkludert stebarns- og fosterbarns-adopsjoner.

 • Adopsjonsland

  Adopsjon kvadratisk De ulike adopsjonslandene stiller forskjellige krav til søkerne i form av alder, om de har barn fra før, religion, og så videre.

 • Hvem kan adoptere?

  Adopsjon kvadratisk For å få godkjenning av norske myndigheter om at man er egnet til å adoptere, må man oppfylle en del krav i henhold til adopsjonsloven.

 • Lover og regler

  Adopsjon kvadratisk Retningslinjer rundt adopsjon, både utenlandsadopsjon og samtykkeadopsjon (adopsjon av barn født i Norge) er nedfelt i Lov om adopsjon (adopsjonsloven).

 • Økonomisk godtgjøring ved adopsjon

  Adopsjon kvadratisk Foreldrepenger eller engangsstønad ved adopsjon skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med adopsjon. Du kan få foreldrepenger dersom du har vært yrkesaktiv og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar til. Inntekten på årsbasis må være minst halvparten av grunnbeløpet i folketrygden. Dersom du ikke har rett til foreldrepenger kan du få utbetalt engangsstønad. Etter endt gjennomført adopsjonsprosess kan man dessuten søke om adopssjonsstøtte, en statlig engangsstøtte til adoptivfamilier for å motvirke en skjev sosial fordeling av adopsjoner knyttet til foreldrenes økonomi.

 • Ventetid ved utenlandsadopsjon

  Adopsjon kvadratisk Ventetiden fra man blir godkjent som adopsjonssøker av norske myndigheter til et spesifikt barn blir hentet hjem fra det foretrukne adopsjonslandet er veldig varierende.

 • Saksgang ved utenlandsadopsjon

  Adopsjon kvadratisk For å kunne adoptere et barn fra utlandet, må man være godkjent av norske myndigheter. En slik godkjenning kalles forhåndssamtykke. Som hovedregel skal utenlandsadopsjoner skje gjennom en godkjent, norsk adopsjonsorganisasjon. Det er tre slike organisasjoner i Norge: Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens Barn. Man må ha formidlingsbekreftelse fra én av disse organisasjonene før man kan starte prosessen med å adoptere.

 • Norske adopsjonsorganisasjoner

  Familie Som hovedregel skal utenlandsadopsjoner skje gjennom en godkjent, norsk adopsjonsorganisasjon. I Norge finnes tre slike organisasjoner.

 • Saksgang ved innenlandsadopsjon

  Adopsjon kvadratisk Noen få barn i Norge blir hvert år adoptert bort etter ønske fra de biologiske foreldrene. Par som ønsker å adoptere et barn som er født i Norge, må sende søknad om dette til Bufdir.

 • Fosterbarnsadopsjon

  Adopsjon kvadratisk Fosterbarnadopsjon kan skje både med og uten de biologiske foreldrenes samtykke.

 • Stebarnsadopsjon

  Adopsjon kvadratisk Du må være gift med, eller være registrert partner til barnets forelder for å søke om stebarnsadopsjon. Som hovedregel kreves det at du som søker har oppfostret barnet over lengre tid.

 • Forhåndssamtykke

  Adopsjon kvadratisk For å kunne adoptere et barn fra utlandet må man søke om et såkalt forhåndssamtykke. Forhåndssamtykket må knyttes til et spesielt adopsjonsland. Med et forhåndssamtykke er man godkjent som adopsjonssøker av norske myndigheter, og man har rett til å få adopsjonssøknaden videresendt til et land Norge har et adopsjonssamarbeid med.

 • Adopsjonsforberedende kurs

  Adopsjon kvadratisk Førstegangs adoptivsøkere i hele landet har mulighet til å delta på adopsjonsforberedende kurs i regi av Bufetat. Hensikten er å forberede adoptivforeldre slik at de står bedre rustet til å ta imot barnet. Kurset er gratis.

 • Sosialrapporter

  Adopsjon kvadratisk En sosialrapport er et viktig verktøy ved avgjørelse om adopsjon. Sosialrapporten vurderer søkerne for eksempel med tanke på boforhold, familieliv, sosialt miljø, oppvekstmiljø og motiv for å adoptere.

 • Legeattest ved søknad om adopsjon

  Adopsjon kvadratisk Primærleger kan bli bedt om å gi en vurdering av helseproblemer som kan være relevante ved vurderingen av søkere for utenlandsadopsjon. Legeerklæringer tillegges stor vekt ved søknad om utenlandsadopsjon. Slike erklæringer må ta utgangspunkt i barnets behov i et perspektiv på 15 til 20 år.

 • Hva er forskjellen på adopsjons- og fosterforeldre?

  Fosterhjem kvadrat Ved en adopsjon overtar de nye foreldrene både omsorgsansvaret og foreldreansvaret for barnet. Ved en fosterhjemsplassering har barneverntjenesten overtatt omsorgsansvaret for barnet, og de gir dette omsorgsansvaret videre til fosterforeldrene. De biologiske foreldrene beholder da foreldreansvaret for barnet, men de har ikke det daglige omsorgsansvaret.

 • Tilknytningsproblematikk

  Fosterhjem kvadrat Tilknytningsproblematikk et tilbakevendende tema gjennom oppveksten til ethvert barn. For familier med fosterbarn eller adoptivbarn er denne tematikken særlig aktuell.

Drevet med EasyPublish CMS