Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på ett eller flere barn som av ulike årsaker for en kortere eller lengre periode ikke har mulighet til å bo hos sine biologiske foreldre.

Fosterbarnsadopsjon

Fosterbarnadopsjon kan skje både med og uten de biologiske foreldrenes samtykke.

Familie

Vedtak om tvangsadopsjon fattes av Fylkesnemnda for sosiale saker etter barnevernlovens § 4-20. Når vedtaket er endelig, skal Bufetat utstede adopsjonsbevilling uten å prøve om vilkårene i loven er til stede.

I de tilfeller hvor biologiske foreldre gir samtykke til at fosterforeldrene kan adoptere barnet, skal adopsjonssøknaden sendes direkte til Bufetats regionkontor. Barneverntjenesten i kommunen som har omsorgen for barnet, har ansvar for å fremlegge dokumentasjon vedrørende barnet.

Saksgang ved fosterbarnsadopsjon

Last ned og fyll ut søknadsskjema for adopsjon.

Kontakt kommunen der du bor. Kommunen har ansvaret for å utrede søkerne.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

  • Vigselsattest/attest for inngått partnerskap
  • Fødselsattest for barn og søker/søkerne
  • Legeattest for søker/søkerne, ikke eldre enn 6 måneder gammel
  • Egenerklæring helse for søker/søkerne
  • Uttømmende politiattest for søker/søkerne, ikke eldre enn 6 måneder gammel.
  • Dokumentasjon på hvem som har foreldreansvar for barnet ved utskrift fra folkeregisteret
  • Likningsattest for søker/søkerne

Bufetat har ansvar for å innhente følgende:

  • Samtykkeerklæring fra barn over 12 år
  • Erklæring ved søknad om adopsjon fra den som har foreldreansvaret for barnet
  • Erklæring ved søknad om adopsjon fra barnets mor/far som ikke har del i foreldreansvaret

Samtlige underskrifter i søknaden og vedlegg må bekreftes av offentlig tjenestemann eller advokat. Vedlegg skal være i original, med unntak av fødsels-, vigsels- og likningsattest som skal være i bekreftet kopi.

Dersom Bufetat finner det nødvendig å utrede familien/ha samtale med barnet, vil Bufetat ta kontakt med utredende instans i fosterfamiliens bostedskommune.

Les mer

Bufetat om fosterbarnsadopsjon

 

Oppdatert av: Webmaster, 21. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS