Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på ett eller flere barn som av ulike årsaker for en kortere eller lengre periode ikke har mulighet til å bo hos sine biologiske foreldre.

Besøkshjem

Å være et besøkshjem innebærer å ta imot barn/unge med jevne mellomrom, for eksempel én eller flere helger per måned.

Fosterhjem rektangel

Å være et besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak. De fleste barn som trenger et besøkshjem bor hjemme hos sine biologiske foreldre.

Hensikten med ordningen er at besøkshjemmet skal fungere som en viktig og positiv støtte for barn og unge som har ekstra behov for omsorg og positive opplevelser. I mange tilfeller har også barnets foreldre behov for avlastning.

Å være et besøkshjem innebærer som oftest besøk én eller flere helger i måneden. I enkelte tilfeller er det i tillegg behov for avlastning utenom helgene, i hverdagene samt i ferier.

Det stilles ikke krav til formell utdanning for å bli et besøkshjem. Personlig egnethet er det viktigste; at man er trygge, engasjerte og omsorgsfulle voksne i en stabil livssituasjon. Videre er det viktig med overskudd av tid og krefter, samt god helse. I tillegg kreves det god vandel.

Det utbetales godtgjøring på døgnbasis dersom man stiller hjemmet sitt til disposisjon som besøkshjem. I tilfeller der barnet/ungdommen har psykiske og/eller fysiske funksjonshemminger vil det være naturlig å bruke høyere betalingssatser enn de som er veiledende.

For mer informasjon om besøkshjemsordningen, se bufdir.no, eller ta kontakt med barnevernskontoret i din kommune/bydel.

 

Oppdatert av: Webmaster, 22. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS