Adopsjon

Norsk offentlig utredning (NOU): Adopsjon - til barnets beste

Torsdag 08. oktober 2009 la adopsjonsutvalget frem sin "NOU 2009: 21 Adopsjon – til barnets beste", og overleverte den samtidig til Barne-og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Familie

Adopsjonsutvalget har utredet internasjonal og nasjonal adopsjon. Utvalget ble nedsatt i fjor, og advokat Harald Hove ledet utvalget. Utvalget foreslår blant annet at vedtak i adopsjonssaker fattes i 5 nye regionsråd innenfor Bufetat, mens Bufetat region overtar utredningsoppgaven fra kommunene. Utvalget mener også at alle rettskildene må gjennomgås, slik at bindende regler nedfelles i lovgivning. Utvalget foreslår økt satsning på kunnskap og kompetanse. Dette gjelder blant annet rådgivning til barn og foreldre etter adopsjon samt etablering av en adopsjonsportal i Bufetat.

Utvalget foreslår at søknad om adopsjon av ukjent barn behandles i tre faser. I første avgjøres om søker oppfyller objektive krav til alder, helse, vandel, bolig og økonomi. Andre fase består av obligatorisk adopsjonsforberedende kurs. I tredje fase utredes mer individuelle forhold som egnethet og motivasjon før endelig vedtak fattes.

I dag utredes adopsjonssaker i kommunene og i bydeler, det vil si 450 ulike administrasjoner. Regionalisering av utredningsoppgaven sikrer at utredning skjer på et kunnskapsbasert grunnlag. Det er lagt vekt på at stadig flere av de barna som frigis for internasjonal adopsjon har behov for spesiell støtte.

2000 personer er i dag godkjente som adoptivforeldre, mens bare omtrent 300 barn ble adoptert i 2008. Organisasjonene bruker mye ressurser på å forvalte køen av søkere og har lite ressurser til å utvikle samarbeid med nye land. Norge har kun 18 samarbeidsland, mens Danmark og Sverige har henholdsvis 26 og 36. Utvalget mener det er viktig å styrke adopsjonsorganisasjonenes arbeidsvilkår idet det er organisasjonene som utvikler nye samarbeidsland.

Det er tre gjennomgående premisser for utvalgets forslag:

  • barneperspektivet 
  • kvalitet og kompetanse 
  • innenfor rammen av disse to hensyn: effektivitet og kortere saksbehandlingstid

Les mer om adopsjonsutvalgets utredning her.

 

Oppdatert av: Webmaster, 21. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS