Adopsjon

Spørsmål og svar vedrørende adopsjon

Her har vi samlet en del relevante spørsmål og svar vedrørende adopsjon.

Hvilke krav stilles til dem som skal adoptere?

For å få godkjenning av norske myndigheter om at man er egnet til å adoptere, må man oppfylle en del krav i henhold til adopsjonsloven. Les mer om hvem som kan adoptere her.

Hva er Bufdir?

Bufdir er en forkortelse for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, det øverste organet i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Bufdir er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Les mer om Bufdir her.

Hva er Bufetat?

Bufetat er en forkortelse for Barne-, ungdoms- og familieetaten, et forvaltningsorgan under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Bufetat sin hovedoppgave er å se til at barn, ungdom og familier får hjelp, støtte og god informasjon innenfor etatens arbeidsområder. Bufetats ansvarsområder innbefatter blant annet adopsjon og fosterhjem. Les mer om Bufetat her.

Hva er en sosialrapport?

En sosialrapport vurderer adopsjons- eller fosterhjems-søkerne for eksempel med tanke på boforhold, familieliv, sosialt miljø, oppvekstmiljø og motiv for å få barn. Les mer om sosialrapporter her.

Hva er adopsjonsforberedende kurs?

Førstegangs adoptivsøkere i hele landet har mulighet til å delta på adopsjonsforberedende kurs i regi av Bufetat. Hensikten med kurset er å forberede adoptivforeldre slik at de står bedre rustet til å ta imot barnet. Kurset er gratis. Les mer om adopsjonsforberedende kurs her.

Har man rett til økonomisk godtgjøring ved adopsjon?

Ja, man har rett til adopsjonsstøtte og foreldrepenger eller engangsstønad ved adopsjon. Dersom man velger å være hjemme med barnet utover stønadsperioden, har man også rett til kontantstøtte, så fremt barnet ikke har begynt på skolen. Les mer om økonomisk godtgjøring ved adopsjon her.

Hvor lang tid tar adopsjonsprosessen?

Ventetiden fra man blir godkjent som adopsjonssøker av norske myndigheter til et spesifikt barn blir tildelt er veldig varierende. For utenlandsadopsjon er ventetiden to-delt; først må man få godkjenning fra norske myndigheter ved såkalt forhåndssamtykke, deretter må man beregne ventetid for saksbehandling i landet man ønsker å adoptere fra. Les mer om ventetid i forbindelse med utenlandsadopsjon her.

Hvordan går jeg frem for å adoptere et barn fra utlandet?

Adopsjon av barn fra utlandet formidles av de tre godkjente norske adopsjonsorganisasjonene. Les mer om saksgangen ved utenlandsadopsjon her.

Kan man søke om utenlandsadopsjon fra flere land samtidig?

Nei, forhåndssamtykket som man får av norske myndigheter gjelder adopsjon fra ett konkret land. Man kan imidlertid søke om innenlands- og utenlandsadopsjon parallelt, så lenge søknaden om utenlandsadopsjon ikke er videreformidlet til utlandet. Les mer om utenlandsadopsjon her.

Hva er forhåndssamtykke?

Med et forhåndssamtykke er man godkjent som adopsjonssøker av norske myndigheter, og man har rett til å få adopsjonssøknaden videresendt til et land Norge har et adopsjonssamarbeid med. Forhåndssamtykket må knyttes til et spesielt adopsjonsland. Les mer om forhåndssamtykke her.

Hvilke adopsjonsorganisasjoner finnes i Norge?

I Norges finnes tre adopsjonsorganisasjoner som formidler utenlandsadopsjoner; Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens Barn. Les mer om de norske adopsjonsorganisasjonene her.

Hva er Adopsjonsforum?

Adopsjonsforum er en av de tre norske adopsjonsorganisasjonene som formidler utenlandsadopsjon. Les mer om de norske adopsjonsorganisasjonene her.

Hva er InorAdopt?

InorAdopt er en av de tre norske adopsjonsorganisasjonene som formidler utenlandsadopsjon. Les mer om de norske adopsjonsorganisasjonene her.

Hva er Verdens Barn?

Verdens Barn er en av de tre norske adopsjonsorganisasjonene som formidler utenlandsadopsjon.  Les mer om de norske adopsjonsorganisasjonene her.

Hvordan går jeg frem for å adoptere et barn født i Norge?

Par som ønsker å adoptere et barn som er født i Norge, må sende søknad om dette til Bufdir. Les mer om saksgangen ved adopsjon av barn født i Norge (samtykkeadopsjon) her.

Kan jeg adoptere et barn jeg er steforelder til?

Ja, men det stilles som krav du er gift med eller registrert partner til barnets forelder. Som hovedregel kreves det at du som søker har oppfostret barnet over lengre tid. Les mer om stebarnsadopsjon her.

Kan jeg adoptere et barn jeg er fosterforelder til?

Ja, fosterbarnsadopsjon kan skje både med og uten de biologiske foreldrenes samtykke. Les mer om fosterbarnsadopsjon her.

Hva er forskjellen på adopsjons- og fosterforeldre?

Ved en adopsjon overtar de nye foreldrene både omsorgsansvaret og foreldreansvaret for barnet. Ved en fosterhjemsplassering overtar fosterforeldrene omsorgsansvaret, mens de biologiske foreldrene beholder foreldreansvaret for barnet. Les mer om forskjeller på adopsjons- og fosterforeldre her.

Kan man klage på avslag av adopsjonssøknad?

Dersom man får avslag på søknad om forhåndssamtykke for utenlandsadopsjon, eller avslag på vedtak om innenlandsadopsjon, kan avgjørelsen påklages til Bufdir. Klagefristen er tre uker fra mottatt avslag. Det anbefales å benytte en advokat med erfaring fra adopsjonssaker til utforming av klagen.

Jeg trenger noen å prate med, hvem kan jeg kontakte?

Ønskebarn driver en egen rådgivningsttjeneste for ufrivillig barnløse. Les mer om rådgivningstjenesten vår her.

 

Oppdatert av: Webmaster, 27. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS