Adopsjon

Stebarnsadopsjon

Du må være gift med, eller være registrert partner til barnets forelder for å søke om stebarnsadopsjon. Som hovedregel kreves det at du som søker har oppfostret barnet over lengre tid.

Familie

Søknad om stebarnsadopsjon skal sendes til Bufetats regionkontor. Den som er under 18 år kan ikke adopteres uten samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret.

Krav om oppfostring

Som hovedregel kreves det at du som søker har oppfostret barnet og har, eller har hatt, en foreldrerolle for barnet frem til fylte 18 år. Selv om vilkåret om oppforstringstid er oppfylt vil adopsjonsmyndigheten (Bufetat) foreta en konkret vurdering om adopsjonen vil bli til gagn for barnet.

Sakens parter

Biologiske foreldre vil alltid være parter i en adopsjonssak, og skal derfor gis anledning til å uttale seg i saken. Partene i en sak om stebarnadopsjon vil være biologisk mor, biologisk far, søker og barnet. Fra barnet har fylt 12 år kreves det at barnet samtykker i adopsjonen for at den skal kunne innvilges. Barn som har fylt 7 år og yngre barn som er i stand til å danne seg en mening, skal informeres og gis anledning til å uttale seg i saken. Dette gjøres som regel ved at kommunen har en samtale med barnet på oppfordring fra Bufetat.

Saksgang ved stebarnsadopsjon

Last ned og fyll ut søknadsskjema for adopsjon.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

  • Vigselsattest/attest for inngått partnerskap
  • Fødselsattest for barn og søker
  • Legeattest for søker, ikke eldre enn 6 måneder gammel
  • Egenerklæring helse for søker
  • Uttømmende politiattest for søker, ikke eldre enn 6 måneder gammel
  • Dokumentasjon på hvem som har foreldreansvar for barnet ved utskrift fra folkeregisteret
  • Likningsattest for søker

Samtlige underskrifter i søknaden og vedlegg må bekreftes av offentlig tjenestemann eller advokat. Vedlegg skal være i original, med unntak av fødsels-, vigsels- og likningsattest, som skal være i bekreftet kopi.

Søknaden med vedlegg skal sendes til ditt nærmeste Bufetat regionkontor.

Bufetat har ansvar for å innhente følgende:

  • Samtykkeerklæring fra barn over 12 år
  • Erklæring ved søknad om adopsjon fra den som har foreldreansvaret for barnet
  • Erklæring ved søknad om adopsjon fra barnets mor/far som ikke har del i foreldreansvaret

Dersom Bufetat finner det nødvendig å utrede familien/ha samtale med barnet, vil Bufetat ta kontakt med utredende instans i bostedskommunen.

Les mer

Bufetat om stebarnsadopsjon

 

Oppdatert av: Webmaster, 21. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS