Adopsjon

Forhåndssamtykke

For å kunne adoptere et barn fra utlandet må man søke om et såkalt forhåndssamtykke. Forhåndssamtykket må knyttes til et spesielt adopsjonsland. Med et forhåndssamtykke er man godkjent som adopsjonssøker av norske myndigheter, og man har rett til å få adopsjonssøknaden videresendt til et land Norge har et adopsjonssamarbeid med.

Familie

For å kunne adoptere et utenlandsk barn, må man oppfylle krav i to land – Norge og barnets hjemland. Det norske forhåndssamtykket gjør at man er godt rustet til å bli godkjent også landet barnet skal adopteres fra. Over 90 % av dem som søker om forhåndssamtykke får dette innvilget. I tillegg har det blitt obligatorisk med adopsjonsforberedende kurs for å kunne få en norsk godkjenning.

De vanligste grunnene for avslag i Norge er høy alder og helsemessige forhold.

Et forhåndssamtykke gis for en periode på tre år. Det er mulig å forlenge i inntil to år. Søknad om forlengelse må sendes inn i god tid før forhåndssamtykkets varighet går ut. Ved søknaden må det legges ved oppdatert helse- og vandelsattest. Disse kan ikke være eldre enn 6 måneder gamle.

Nytt forhåndssamtykke etter 5 år

Ventetiden for adopsjon av barn fra utlandet er økende. Dette gjør at det for flere adoptivsøkere ikke er realistisk å gjennomføre adopsjonen innenfor forhåndssamtykkets varighet (3+2 år). I slike tilfeller må man søke på nytt. Alle underliggende dokumenter må oppdateres. Man bør ta kontakt med kommunen i god tid, slik at et nytt forhåndssamtykke kan gjelde fra det opprinnelige forhåndssamtykkets utløpsdato.

At søknaden skal behandles som en helt ny søknad betyr at de krav som gjelder, blant annet med hensyn til alder og helse, må være oppfylt. Opplysninger om hvor langt søkernes adopsjonsprosess er kommet i utlandet vil være relevante opplysninger i saken. Hvor stor vekt disse opplysningene vil ha, må imidlertid avgjøres konkret.

Dersom tildeling har skjedd før forhåndssamtykket løper ut, kan Bufetat gi en ytterligere forlengelse ut over de 5 årene. Dette for at adopsjonen skal kunne sluttføres. Men i alle andre tilfeller må ny søknad fremmes.

 

Oppdatert av: Webmaster, 21. januar 2016

Drevet med EasyPublish CMS