Adopsjon

Økonomisk godtgjøring ved adopsjon

Foreldrepenger eller engangsstønad ved adopsjon skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med adopsjon. Du kan få foreldrepenger dersom du har vært yrkesaktiv og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar til. Inntekten på årsbasis må være minst halvparten av grunnbeløpet i folketrygden. Dersom du ikke har rett til foreldrepenger kan du få utbetalt engangsstønad. Etter endt gjennomført adopsjonsprosess kan man dessuten søke om adopssjonsstøtte, en statlig engangsstøtte til adoptivfamilier for å motvirke en skjev sosial fordeling av adopsjoner knyttet til foreldrenes økonomi.

Familie

Foreldrepenger

Du kan få foreldrepenger dersom du har vært yrkesaktiv og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar til. Inntekten på årsbasis må være minst halvparten av grunnbeløpet i folketrygden. Likestilt med arbeid er perioder du har mottatt:

  • sykepenger
  • foreldrepenger ved fødsel og adopsjon
  • svangerskapspenger
  • omsorgspenger ved sykdom hos barnet eller den som passer barnet  
  • pleie- og opplæringspenger
  • dagpenger under arbeidsløshet
  • arbeidsavklaringspenger (AAP)

Også andre forhold kan likestilles med yrkesaktivitet. Dette kan være:

  • lønn fra arbeidsgiver under utdanning
  • ventelønn 
  • avtjening av militær- eller siviltjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste

Det gis ikke foreldrepenger ved adopsjon av ektefellens barn.

Hvor lenge kan du få foreldrepenger?

Dere kan velge om dere vil ta ut 100 prosent eller 80 prosent foreldrepenger (også kalt dekningsgrad). Valget gjelder for hele perioden og for dere begge. Én uke utgjør fem stønadsdager. Det utbetales dermed ikke stønad for lørdager og søndager.

Stønadsperioden for foreldrepenger 44 uker med 100 prosent dekningsgrad og 54 uker med 80 prosent dekningsgrad.

Engangsstønad

Engangsstønad gis ved fødsel og ved adopsjon dersom du ikke har rett til foreldrepenger.

Kontantstøtte

For adopterte barn kan du få kontantstøtte i opptil 11 måneder etter at stønadsperioden med full dekningsgrad ved adopsjon er utløpt. Dette gjelder selv om barnet har fylt eller fyller to år i løpet av denne perioden, men barnet kan ikke ha begynt på skolen.

Merk at foreldre som har valgt redusert dekningsgrad (80 % lønn) har rett til å søke om kontantstøtte fra måneden etter at full dekningsgrad (100 % lønn) ville ha opphørt.

Adopsjonsstøtte

Adopsjonsstøtten er en statlig engangsstøtte til adoptivfamilier for å motvirke en skjev sosial fordeling av adopsjoner knyttet til foreldrenes økonomi. Denne økonomiske godtgjørelsen utbetales etter gjennomført adopsjon.

Les mer om foreldrepenger, engangsstønad og kontantstøtte ved adopsjon her.

 

Oppdatert av: 20 juni, 2016

Drevet med EasyPublish CMS