Adopsjon

Formålet med adopsjon er å gi et godt og varig hjem til barn som ikke kan bli tatt hånd om av sine biologiske foreldre.

Fosterbarnsadopsjon

Fosterbarnadopsjon kan skje både med og uten de biologiske foreldrenes samtykke.

Familie

Vedtak om tvangsadopsjon fattes av Fylkesnemnda for sosiale saker etter barnevernlovens § 4-20. Når vedtaket er endelig, skal Bufetat utstede adopsjonsbevilling uten å prøve om vilkårene i loven er til stede.

I de tilfeller hvor biologiske foreldre gir samtykke til at fosterforeldrene kan adoptere barnet, skal adopsjonssøknaden sendes direkte til Bufetats regionkontor. Barneverntjenesten i kommunen som har omsorgen for barnet, har ansvar for å fremlegge dokumentasjon vedrørende barnet.

Saksgang ved fosterbarnsadopsjon

Last ned og fyll ut søknadsskjema for adopsjon.

Kontakt kommunen der du bor. Kommunen har ansvaret for å utrede søkerne.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

  • Vigselsattest/attest for inngått partnerskap
  • Fødselsattest for barn og søker/søkerne
  • Legeattest for søker/søkerne, ikke eldre enn 6 måneder gammel
  • Egenerklæring helse for søker/søkerne
  • Uttømmende politiattest for søker/søkerne, ikke eldre enn 6 måneder gammel.
  • Dokumentasjon på hvem som har foreldreansvar for barnet ved utskrift fra folkeregisteret
  • Likningsattest for søker/søkerne

Bufetat har ansvar for å innhente følgende:

  • Samtykkeerklæring fra barn over 12 år
  • Erklæring ved søknad om adopsjon fra den som har foreldreansvaret for barnet
  • Erklæring ved søknad om adopsjon fra barnets mor/far som ikke har del i foreldreansvaret

Samtlige underskrifter i søknaden og vedlegg må bekreftes av offentlig tjenestemann eller advokat. Vedlegg skal være i original, med unntak av fødsels-, vigsels- og likningsattest som skal være i bekreftet kopi.

Dersom Bufetat finner det nødvendig å utrede familien/ha samtale med barnet, vil Bufetat ta kontakt med utredende instans i fosterfamiliens bostedskommune.

Les mer

Bufetat om fosterbarnsadopsjon

 

Oppdatert av: Webmaster, 21. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS